Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 763/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-24

o wysokości stawki procentowej, według której wójt /burmistrz albo prezydent miasta/ ma ustalić, a następnie pobrać opłatę planistyczną nie należy do rady gminy...
/w tym zakresie rada gminy nie ma kompetencji/., Takie jednakże kompetencje rad do określenia stawek procentowych służących ustaleniu opłaty planistycznej wynikają wprost z przepisu...

II SA/Rz 625/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-04

ww. uchwały wysokość opłaty planistycznej stanowi 30% liczonej od kwoty wzrostu wartości nieruchomości. Wartość działki, która została zbyta w wyniku wprowadzenia planu...
przez urzędnika, że opłata planistyczna wyniesie maksymalnie 15 000 zł, po czym organ wydał decyzję ustalającą opłatę w kwocie 56 651,40 zł;, ­ brak należytego...

II SA/Rz 361/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-22

budżetowej, wskazane w jej ogólnych przepisach. Opłata planistyczna ma wszystkie cechy takiej daniny na co wskazał już Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie...
, że w sprawie ustalenia tzw. opłaty planistycznej stosować należy przepisy Ordynacji Podatkowej, czego efektem było uchylenie decyzji Prezydenta Miasta oraz utrzymującej...

II SA/Rz 1380/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-19

. [...] oznaczonej jako działka ew. 227/1, jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 1609,01 złotych z tytułu wzrostu wartości w/w nieruchomości spowodowanego uchwaleniem II zmiany...
nieruchomości położonej w [...] Obr. [...] oznaczonej jako działka ew. 227/1, solidarnie jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 4827,04 zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Rz 601/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-11-16

działki przed uchwaleniem planu. Stwierdzone w operacie błędy nie pozwalają na wykorzystanie go jako podstawy do naliczenia należnej opłaty planistycznej., Samorządowe...
trzech podobnych działek na tym samym osiedlu [...] w S., którego dotyczy toczące się postępowanie o ustalenie opłat planistycznych, które ustalają wartość działek...

II SA/Rz 990/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-02-16

zakwestionował naliczenie 'renty planistycznej' przez Prezydenta Miasta R. podczas, gdy plan zagospodarowania przestrzennego z którym związana jest przedmiotowa opłata został...
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na fakt, że nie upoważniają one organu administracji do wyznaczenia terminu do uiszczenia opłaty planistycznej...

II SA/Rz 185/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-30

., poz. 647, ze zm.) - dalej: 'u.p.z.p.'. Następnie decyzjami z dnia [...] stycznia 2014 r. i [...] czerwca 2014 r. organ ten dwukrotnie ustalił opłatę planistyczną...
u.p.z.p. Prezydent Miasta [...] ustalił na rzecz Gminy [...] opłatę planistyczną w wysokości 18.024 zł należną od A. sp. z o.o, z tytułu zbycia prawa własności udziału 228 /10...

II SA/Rz 772/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-02-09

nie jest to należność podatkowa, a zapłata opłaty planistycznej nie jest zobowiązaniem podatkowym;, 3/ art. 108 § 3 k.p.a. przez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej...
wysokości opłaty planistycznej podlega ocenie w toku postępowania jak każdy inny dowód i strona może przedłożyć przeciwdowody podważające wiarygodność operatu np. w postaci...

II SA/Rz 1002/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-07

, że nie uchyla się od zapłacenia powyższej opłaty, a jedynie kwestionuje wartość nieruchomości od której ustalono wysokość opłaty planistycznej., W odpowiedzi na skargę...
wieczystą KW nr [...]. W dniu [...] marca 2011 r. Burmistrz Gminy i Miasta [...] wszczął postępowanie administracyjne 'zmierzające do ustalenia opłaty planistycznej...

II SA/Rz 185/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-04

o stanie majątkowym Spółki oraz ewentualnego wpływu jaki nieść będzie za sobą uiszczenie określonej zaskarżoną decyzją opłaty planistycznej w stosunku do całości...
niebezpieczeństwo takie nie zachodzi, bowiem zaskarżona decyzja dotyczy opłaty planistycznej, która ze swej natury jako świadczenie pieniężne może zostać zwrócona...
1   Następne >   +2   +5   +10   15