Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Po 60/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-14

jednorazowej opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm...
zmarłego: E. L., E. O., J. K., M. K., M. K., R. W., R. K., Decyzją z dnia [...] 2009 r., nr [...] Wójt Gminy Ł. ustalił wobec U. K. jednorazową opłatę planistyczną...

II SA/Po 166/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-20

., W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną odpowiadającą 30% od wzrostu wartości terenu., Ostateczną decyzją z dnia [...]. nr [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze , na wniosek A.P. , stwierdziło nieważność powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy K. z dnia [...]. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki...

II SA/Po 165/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-08-08

, zaś po uchwaleniu planu - [...]zł ([...]m² pod działalność gospodarczą = [...] zł + [...] m² pod poszerzenie drogi = [...]zł)., W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną...
powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy K. z dnia [...]. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki nr [...]. Zdaniem Kolegium przejście tej działki z mocy prawa...

II SA/Po 404/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzasadniające nałożenie opłaty planistycznej. Wysokość opłaty ustalono jako 10% wzrostu...
do przysporzenia, które jest niezbędne dla nałożenia opłaty planistycznej., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało swoje stanowisko i wniosło...

II SA/Po 903/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-01

+ [...]m² pod poszerzenie drogi i pod drogę = [...]zł), co oznacza wzrost wartości wynoszący [...]zł., W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną odpowiadającą...
nieważność powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy Komorniki z dnia 27 grudnia 1999r. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki nr [...]. Zdaniem Kolegium...

II SA/Po 174/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-05

., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] Burmistrz ustalił opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości składających się z działek...
i ustalenie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, mimo że nie zachodziły przesłanki wydania decyzji (decyzja wydana bez podstawy prawnej, z rażącym...

IV SA/Po 1013/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-04

z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej oddala skargę w całości. Decyzją z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] Burmistrz T. (dalej...
tego rozstrzygnięcia Kolegium oceniło, że w niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie warunki do ustalenia przez organ I instancji jednorazowej opłaty (renty) planistycznej...

II SA/Po 1118/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-05-30

. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zachodzą w omawianej sprawie przesłanki wymierzenia jednorazowej opłaty planistycznej., Odwołanie od powyższej decyzji...
z dnia [...].07.2005r. wniósł M. K., W odwołaniu wskazał, iż wcześniejszą decyzją organ I instancji także określił wysokość opłaty planistycznej i decyzja ta w wyniku...

II SA/Po 153/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-27

planistycznej o wartość nakładów 'zaktualizował się pod rządami poprzednich przepisów.', W konsekwencji Spółka wniosła o ustalenie opłaty planistycznej pomniejszonej o wartość...
i drugiej instancji, przepis art. 37 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczący pomniejszania opłaty planistycznej o wartość nakładów...

II SA/Po 151/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-27

do odliczenia od opłaty planistycznej nakładów poczynionych przez właściciela gruntu. Nowela ta nie zawiera przepisów przejściowych pozwalających na stosowanie dotychczasowych...
, gdyż obowiązek pomniejszenia opłaty planistycznej o wartość nakładów 'zaktualizował się pod rządami poprzednich przepisów.', W konsekwencji Spółka wniosła o ustalenie opłaty...
1   Następne >   +2   +5   +10   99