Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 1161/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-18

przestrzennego skargę oddala II SA/Kr 1161/11 UZASADNIENIE, Wójt Gminy L. decyzją z dnia 16 lutego 2011 r. ustalił dla J. S. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 57900...
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej należnej Gminie L. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej jako działka nr '1' o powierzchni 0,8600 ha...

II SA/Kr 714/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-25

r., Nr [...] , która stanowiła postawę nałożenia opłaty planistycznej. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. II OSK 1208/13 oddalił skargę...
postępowania i zwrot pobranej opłaty planistycznej wpłaconej zgodnie z decyzjami jw. z uwagi na utratę ważności mpzp, na podstawie którego pobrana była ta opłata. W dniu 3...

II SA/Kr 1127/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

, a tym samym, brak podstaw do naliczenia opłaty planistycznej. Skutkiem wydania orzeczenia TK jest dodanie przez ustawodawcę, do przepisu art. 87 ustawy o planowaniu...
w rezultacie uchwalenia nowego planu miejscowego i przesądziłaby o zasadności naliczenia opłaty planistycznej., Kolegium ustaliło, że mocą zapisów Uchwały Nr [...] Rady...

II SA/Kr 1120/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-19

zagospodarowania przestrzennego., Jeżeli gmina rezygnuje z pobierania opłaty planistycznej w odniesieniu do terenów, których przeznaczenie w uprzednio obowiązującym planie...
zawarta w ustawie nie dotyczy stawki opłaty planistycznej z uwagi na swą treść i cel prowadzenia procedury. Zmiana stawek planu w wersji przyjętej w uchwale była korzystna...

II SA/Kr 661/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

podważyć wiarygodność przedmiotowej wyceny. Organ odwoławczy potwierdził również wysokość ustalonej przez organ I instancji opłaty planistycznej., Odnosząc się do zarzutu...
odwołujących Kolegium wyjaśniło, że opłata planistyczna, obliczana jest wyłącznie od wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym, w związku z czym organ...

II SA/Kr 945/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-29

. [...] z dnia 22 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej. Organ I instancji powołał się na art. 36...
nieruchomości. Uchwałą Nr [...] z dnia 19 grudnia 2005 r. Rada Miejska w S. ustaliła stawkę procentową opłaty planistycznej na 30% wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Kr 1128/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

wynikającego z art. 37 ust. 3 w zw. z art. 37 ust. 4. Przepisy o rencie planistycznej nie dają podstaw do wyznaczenia terminu na uiszczenie tej opłaty gminie ani naliczania...
nie znajduje zastosowania, a tym samym, brak podstaw do naliczenia opłaty planistycznej. Skutkiem wydania orzeczenia TK jest dodanie przez ustawodawcę, do przepisu art. 87...

II SA/Kr 806/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-18

[...]zł., Odwołanie od decyzji złożył M. K. kwestionując prawidłowość operatu szacunkowego stanowiącego podstawę naliczenia opłaty planistycznej. Jego zdaniem operat...
także na nieprawidłową stawkę procentową zastosowaną w obliczeniu opłaty planistycznej. Odwołujący się podniósł także, iż nie zawiadomiono go o wszczęciu i zakończeniu...

II SA/Kr 1521/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 8 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T...
Burmistrza T. z 24 sierpnia 2015 r., znak: [...] w pkt. 1 ustalającej wysokość jednorazowej opłaty planistycznej na rzecz Gminy T. w wysokości 2.235,00 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Kr 1086/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-16

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 16 maja 2012 r., znak: [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie zwrotu opłaty planistycznej skargę oddala Decyzją z dnia 9 maja...
nieważność decyzji Wójta Gminy Liszki nr [...] z dnia 9 maja 2008 r. ustalającej opłatę planistyczną., Wnioskiem z dnia 15 marca 2011 r., E. F. i Z. F. zwrócili się do Wójta...
1   Następne >   +2   +5   +10   66