Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 160/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-26

przeznaczenia wyniosła odpowiednio 59000 zł i 18200 zł, tj. łącznie 77200 zł. Zatem podstawa do ustalenia opłaty planistycznej (równa różnicy wartości nieruchomości) wyniosła 50900...
tego, czy w okolicznościach faktycznych sprawy, które nie były sporne, istniała podstawa do nałożenia tej opłaty (nazywanej też opłatą planistyczną), na osobę...

II SA/Ke 6/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-02-18

września 2007r. ustalająca 25% stawkę wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej). Powołane przepisy zobowiązują wójta, burmistrza albo prezydenta miasta...
w związku z tym stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy ustalaniu opłaty planistycznej przyjęto faktyczny...

II SA/Ke 691/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-19

[...]02.2021 r. ustalającą M. F. opłatę planistyczną w wysokości 428,20 zł, z tytułu wzrostu wartości udziału stanowiącego 1/4 prawa własności nieruchomości położonej w K...
dalej, że wysokość opłaty planistycznej w niniejszej sprawie ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego A. W.., Zgodnie z art...

II SA/Ke 458/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia...
w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 18 marca 2013 r. w przedmiocie opłaty planistycznej., W dniu 7 maja 2014 r. skarżąca spółka nadała...

II SA/Ke 458/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-07-19

z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości. X. spółka z o.o. złożyła urzędowy formularz PPPr...
z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 18 marca 2013 r. w przedmiocie opłaty...

II SA/Ke 298/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-06-22

eksploatowany., Rozpatrujący odwołanie organ II instancji wyjaśnił, że warunkiem ustalenia opłaty planistycznej jest wystąpienie dwóch przesłanek, tj.: 1) wzrostu wartości...
ustalać wysokość opłaty planistycznej na dzień sprzedaży nieruchomości, uwzględniając przeznaczenie terenu obowiązujące przed zmianą planu lub faktycznego sposobu...

II SA/Ke 835/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-01-26

wyrok Trybunału Konstytucyjnego w rozważaniach dotyczących ustalenia opłaty planistycznej., Podstawą ustalenia w niniejszej sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości...
zbywcy opłatą planistyczną. Odnosząc się do zarzutu zawartego w odwołaniu wskazującego, iż zbywca i nabywca przedmiotowych działek jest tą samą osobą organ podniósł...

II SA/Ke 484/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-10-09

z prowadzoną działalnością gospodarczą., Wójt Gminy w oparciu o operat szacunkowy decyzją z dnia [...] ustalił dla Z.B. opłatę planistyczną, w wysokości 9 385,50zł...
planu miejscowego zmieniła się istotnie i wynosiła 79360,00 zł. W tych okolicznościach Wójt Gminy decyzją z dnia 28.03.2008r. ustalił wysokość opłaty planistycznej...

II SA/Ke 458/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-01

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia: I. ustanowić dla X spółka z o.o. radcę prawnego...
Administracyjny w Kielcach oddalił skargę X spółka z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. w przedmiocie opłaty planistycznej., X spółka z o.o. złożyła w dniu...

II SA/Ke 494/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-08

operatu szacunkowego ustala rzeczoznawca majątkowy. W związku z tym § 44 m.p.z.p. nie determinuje okoliczności, czy wobec skarżących nastąpi wymierzenie opłaty planistycznej...
radzie gminy kompetencje do ustalenia stawki opłaty planistycznej, jednak nie zawiera materialnoprawnych przesłanek jej ustalenia. Przesłanki te zostały wskazane w art. 36...
1   Następne >   +2   +5   7