Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 1052/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-24

M.I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r...
. nr [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. Prezydent Miast ustalił opłatę planistyczną w wysokości 7.550, 00 zł dla M.I., z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek...

II SA/Go 669/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-16

zagospodarowania przestrzennego. Zaistniały zatem przesłanki do wszczęcia postępowania w celu ustalenia opłaty planistycznej. Wójt wskazał, że z uzyskanego operatu rzeczoznawczy...
bezpodstawnej i w ogóle nienależnej w omawianym przypadku) opłaty planistycznej. Powyższa nierzetelność wyceny wynika w pierwszym rzędzie z całkowitej rozbieżności kryteriów...

II SA/Go 282/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-13

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Prezydent Miasta orzekł:, ustalić opłatę planistyczną w wysokości 26.329,20 zł...

II SA/Go 844/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej odrzucić...
. nr [...] ustalającą opłatę planistyczną dla A.R. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - dz. nr [...], która to sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Go 837/19...

II SA/Go 842/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-12

opłaty planistycznej w przypadku uchylenia decyzji stanowiącej podstawę jej uiszczenia następuje na zasadach ustalonych w oparciu o przepisy Działu III O.p o zwrocie...
nadpłaty. Organ wskazał, że nadpłata w opłacie planistycznej powstaje z dniem zapłaty przez podatnika opłaty nienależnej lub w wysokości większej od należnej (art. 73 § 1 pkt...

II SA/Go 865/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-19

opłaty planistycznej w przypadku uchylenia decyzji stanowiącej podstawę jej uiszczenia następuje na zasadach ustalonych w oparciu o przepisy Działu III O.p o zwrocie nadpłaty...
. Organ wskazał, że nadpłata w opłacie planistycznej powstaje z dniem zapłaty przez podatnika opłaty nienależnej lub w wysokości większej od należnej (art. 73 § 1 pkt 1...

II SA/Go 712/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej I. oddala skargę, II. nakazuje ściągnąć od skarżącej...
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta (Dz.Urz. Województwa Nr 49 poz. 702) ustalił opłatę planistyczną w wysokości 618.127,50 zł dla M.I. z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Go 151/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-14

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, decyzją z dnia...
[...] października 2014 roku nr [...], utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta nr [...] z dnia [...] czerwca 2014 roku ustalającą dla M.I. opłatę planistyczną w wysokości 17.675 zł...

II SA/Go 377/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-30

Kolegium, nie ma ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym a zatem w sprawie opłaty planistycznej mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego...
nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę (tzw. rentę planistyczną...

II SA/Go 373/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-30

tzw. renty planistycznej, sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela opłaty w razie łącznego wystąpienia dwu przesłanek, tj.:, a) zmiany wartości nieruchomości...
prawnych oraz osób trzecich. Takich cech, zdaniem Kolegium, nie ma ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym a zatem w sprawie opłaty planistycznej mają zastosowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   18