Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 229/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-20

nieruchomości wyniósł 38 877,00 zł, co przy zastosowaniu 30 % stawki opłaty planistycznej daje opłatę planistyczną w wysokości 11 663,10 zł. Zmiana sposobu przeznaczenia...
prawne i faktyczne dotyczące wycenianej nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Zdaniem organu I instancji operat szacunkowy może stanowić podstawę...

II SA/Gl 305/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-24

szacunkowego z dnia [...] r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Pana mgr inż. J. P. Opłata planistyczna w odniesieniu do działki nr [...] wynosi [...] zł...
się ustalenia niższej opłaty planistycznej z uwagi na swoją trudną sytuację zdrowotną. Podniosła, iż w [...] roku była w Urzędzie Gminy informowana, że teren...

II SA/Gl 764/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-10

. Aktualnie opłata planistyczna stanowi różnicę między wartością wynikającą z obowiązującego planu a wartością korzystniejszą dla strony z dwóch pozostałych kwot. W okresie...
tego postępowania. Odwołując się do art. 922 Kodeksu cywilnego, stwierdziła, że nie ma on zastosowania do opłaty planistycznej jako obowiązku publicznoprawnego., Dodała, że Wójt...

II SA/Gl 1261/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-27

wartości dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty. Nadto, Kolegium stwierdziło, iż decyzja organu I instancji błędnie nałożyła obowiązek wniesienia renty planistycznej...
, a tym samym Kolegium nie miało podstaw do umorzenia postępowania organu I instancji w przedmiocie opłaty planistycznej., Wyrokiem z dnia 26 marca 2007 r. sygn. akt II SA/GL...

II SA/Gl 272/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-07

charakter. Błędne jest też odwoływanie się do przepisów Ordynacji podatkowej w sytuacji gdy opłata planistyczna nie jest podatkiem. W odniesieniu do niej odesłanie...
katalog takich należności (na co wskazuje wyrażenie 'w szczególności'). W katalogu tym - co prawda - nie jest wskazana wprost opłata planistyczna, co jednak z uwagi...

I SA/Gl 981/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-19

[...] nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty jednorazowej opłaty planistycznej 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) zasądza...
[...] nr [...] o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty jednorazowej opłaty planistycznej., W uzasadnieniu organ odwoławczy prezentując dotychczasowy przebieg...

II SA/Gl 978/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-03

. 2 na kwotę - 39 790,00 zł,, 11. prawa własności dz. 4 na kwotę - 17 110,00 zł co przy 20% stawce opłaty planistycznej daje opłatę w wysokości 24 790,00 zł., Dokonując...
nieruchomości przed jego uchwaleniem., Zgodnie z art. 37 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 3 u.p.z.p. postępowanie w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Gl 152/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-06

planu - 400.800 zł i wartość przed uchwaleniem planu 51.490 zł., Prezydent Miasta R. decyzją nr [...] z dnia [...] roku ustalił dla skarżącej opłatę planistyczną w kwocie...
[...] roku od powierzchni nieruchomości która podlegała opłacie planistycznej odliczył powierzchnię działki nr 1 to jest 237 m2, wskazując, że w związku z tym opłatą tą powinna być objęta...

I SA/Gl 335/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-13

. Wysokość przedmiotowej opłaty planistycznej ustalona została w wysokości [...] zł. W związku z nieuregulowaniem należności wystawione zostało w dniu [...] upomnienie...
. Z kolei po rozpatrzeniu wniosku stron z 16 kwietnia 2009 r., organ I instancji decyzją z [...] odroczył termin płatności opłaty planistycznej do 30 września 2010 r. W wyniku...

II SA/Gl 1859/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-06

organu I instancji w przedmiocie opłaty planistycznej., Wyrokiem z dnia 26 marca 2007 r. sygn. akt II SA/GL 785/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę...
II SA/Gl 1261/10 stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji. W uzasadnieniu sąd wskazał, że obciążenie opłatą planistyczną wszystkich...
1   Następne >   +2   +5   +10   55