Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Gd 595/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 1288,90 zł w związku z dokonanym w dniu 6 sierpnia 2009 r. zbyciem...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww...

II SA/Gd 607/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 1.016,60...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww. planu...

II SA/Gd 601/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 918,70 zł w związku z dokonanym w dniu 2 września 2009 r...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww. planu...

II SA/Gd 205/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-26

stawkę procentową opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu (tzw. renty planistycznej) na 30 % wzrostu wartości nieruchomości...
w wysokości 30% dało kwotę opłaty w wysokości 6.117,00 zł. Rzeczoznawca majątkowy nie uwzględnił przy obliczaniu opłaty planistycznej wzrostu wartości nieruchomości wynikającego...

II SA/Gd 333/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-18

Gminy z 15 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty planistycznej należnej od H. K. oraz L.K. oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w sprawie wskazano, że Wójt Gminy decyzją z 15 czerwca 2007 r. ustalił H. K. ora L. K. opłatę planistyczną., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 25 października 2007 r...

II SA/Gd 753/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-26

, nr [...], ustalającą wysokość opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] (obręb [...]) położonej w R. w rejonie ulicy O. w wyniku uchwalenia...
postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego w nawiązaniu do sprzedaży w dniu 2...

II SA/Gd 828/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

, że w trakcie procedury planistycznej analizowano |, |ustalenie stawki procentowej i odstąpiono od jej ustalenia. Rada wskazała, że pobranie opłaty jest dopuszczalne m.in. wówczas...
obowiązującego planu. Zatem samo wejście w życie nowego planu nie daje podstaw do pobrania opłaty planistycznej. Rada wskazała,|, |że po analizie sytuacji materialno-prawnej...

II SA/Gd 316/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-01

utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia 11 września 2017 r., nr [..], ustalającą opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości obejmującej działkę...
wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. Stawka procentowa opłaty planistycznej dla tego obszaru wynosi 30%. Natomiast w poprzednio...

II SA/Gd 640/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-14

), ustaliła stawkę procentową opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. renty planistycznej, na 30% wzrostu wartości...
zamiana nieruchomości ma cechy ekwiwalentnego zbycia nieruchomości, co wywołuje obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu...

II SA/Gd 477/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

zdanie pierwsze ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ wskazał, że aby pobrać opłatę planistyczną należy zbadać okoliczności sprawy pod względem...
w nim zawarte stają się powszechnie obowiązujące i od tego momentu wywołują skutki prawne to, ustalenie opłaty planistycznej nie odnosi się do skutków prawnych lecz do skutków...
1   Następne >   +2   +5   +10   63