Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 730/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-11-17

. z [...] czerwca 2022 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu 'R.' Sp. z o.o. (dalej jako: 'skarżąca...
wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Na przedmiotowe tereny została ustalona stawka procentowa opłaty planistycznej w wysokości...

II SA/Bk 204/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-18

i ustaliło jednorazową opłatę planistyczną w kwocie 3.325,72 zł., U podstaw tego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia:, W dniu [...] lipca 2007 r., przed upływem 5 lat...
jednorazową opłatę planistyczną, do zapłaty której zobowiązał solidarnie w/w. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ podał, że na dzień uchwalenia planu miejscowego z dnia...

II SA/Bk 706/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-01-10

, zaś wysokość jednorazowej opłaty planistycznej ustalona została przez Wójta Gminy G. w wysokosci 30 % różnicy pomiędzy wartości sprzed, a wartością po uchwaleniu zmiany...
było prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wątpliwości nie budzi również poprawność wyliczenia opłaty planistycznej, dokonana w oparciu o operat szacunkowy...

II SA/Bk 427/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-12-21

, przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mają uprawnień do ustalania tzw. opłaty planistycznej. Na tę okoliczność powołał wyrok Naczelnego Sądu...
'[...].03.2010 r.' podczas, gdy decyzja jest wydana dnia '[...].03., 2010 r.' oraz stwierdził, że istnieją niejasności sposobu wyliczania opłaty planistycznej., Decyzją...

II SA/Bk 819/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-27

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
dwa) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] maja 2013r. nr [...] ustalił na rzecz W. S. opłatę planistyczną...

II SA/Bk 724/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-25

i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy decyzją z dnia [...] października 2007r., (Nr [...]) ustalił jednorazową opłatę (tzw. 'rentę planistyczną') w wysokości 2.827,20...
, iż w orzecznictwie sądowoadministracyjnym nie ma zgodnego poglądu, co do możliwości ustalenia opłaty planistycznej w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy opowiedział...

II SA/Bk 586/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-04

planu miejscowego na kwotę 43 871 zł, a kwotę jednorazowej opłaty (tzw. opłaty planistycznej) ustalono w wysokości 13 161, 30 zł. W trakcie postępowania zastrzeżenia...
[...] stycznia 2018 r. ustalił opłatę planistyczną. W uzasadnieniu decyzji sformułowano ocenę, że przedłożony operat jest wiarygodnym dowodem w sprawie, w szczególności...

II SA/Bk 603/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-01-14

stawkę opłaty planistycznej ('w tym planie'), należy wprowadzić korektę, zastępując te zwroty - odpowiednio - zwrotami 'wydaniem decyzji o warunkach zabudowy...
, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu. Przepis ten nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej ustalenia i poboru opłaty planistycznej...

II SAB/Bk 109/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-21

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...
przez skarżącą i ustalenia opłaty planistycznej. Zawiadomienie to doręczono skarżącej [...] października 2020 r., Operat szacunkowy, sporządzony przez powołanego rzeczoznawcę...

II SAB/Bk 110/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-21

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...
)., Postanowieniem z dnia [...] września 2020 r. Wójt Gminy powołał rzeczoznawcę majątkowego H. K. jako biegłego w postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   32