Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II OSK 1430/10 - Wyrok NSA z 2010-09-29

opłaty planistycznej w wysokości 0%. Stawka ta dotyczy wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów MN1, MN2, MN3, MN5, MN6, MN7, MN7/L, MN8, MN9...
planistycznej. Określenie stawki procentowej opłaty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia tej opłaty...

II OSK 309/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

okolicznościach faktycznych i prawnych:, Wójt Gminy [...] decyzją z [...] czerwca 2007 r. ustalił H.K. oraz L.K. opłatę planistyczną w związku ze zbyciem prawa własności nieruchomości...
planistyczną. Argumentowała, że nieruchomość, w związku z której zbyciem ustalono tę opłatę, stanowiła majątek osobisty jej męża - L.K., który zmarł w styczniu 2011 r. W związku...

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady...
nieruchomości na kwotę 496980 zł, w związku z czym opłatę planistyczną ustalono na 149094 zł., Decyzją z dnia [...] maja 2006 r. Wójt Gminy D. potwierdził, że działki...

II OSK 1956/11 - Wyrok NSA z 2013-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1. oddala skargę...
Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz decyzję Wójta Gminy G...

II OSK 1232/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

planie przewidziano opłatę planistyczną odpowiadającą 30% od wzrostu wartości terenu., Ostateczną decyzją z dnia [...] listopada 2001 r. nr [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w Poznaniu, na wniosek J. i A. K., stwierdziło nieważność wspomnianej decyzji Wójta Gminy K. z dnia [...] grudnia 1999 r. w części naliczającej opłatę planistyczną...

II OSK 137/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie opłaty planistycznej oddala skargę kasacyjną...
Odwoławczego w K. z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie zwrotu opłaty planistycznej., Wyrok ten został wydany w następującym stanie...

II OSK 881/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

ze skargi R. I. spółka z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013 r. nr ... w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej 1...
Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013r. znak: ... w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - oddalił...

II OSK 880/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

ze skargi R. I. spółka z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013 r. nr ... w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej 1...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013r., znak: ... w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej - oddalił skargę...

II OSK 3257/17 - Wyrok NSA z 2018-07-10

Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia [...] 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
instancji wyjaśnił, że ustalenie opłaty planistycznej stanowi konsekwencję podjęcia przez Radę Miasta Lublin w dniu 17 listopada 2005r. uchwały nr 825/XXXV/2005 w sprawie...

II OSK 1395/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

w którym w następstwie doręczenia postanowienia organu I instancji strona powzięła informację o podjęciu przez organ czynności zmierzających do ustalenia opłaty planistycznej...
dotyczyła działki nr [...] o pow. 6,91 ha, a przedmiotem obrotu oraz postępowania dotyczącego ustalenia opłaty planistycznej były działki powstałe z podziału geodezyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100