Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 2042/00 - Wyrok NSA z 2002-07-09

ją w terminie 5 lat od chwili zmiany planu, istniała podstawa do pobrania jednorazowej opłaty stanowiącej rentę planistyczną., Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stanowiącego formę tzw. renty planistycznej sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela opłaty...

IV SA 907/98 - Wyrok NSA z 1998-12-21

Ustalenie wskaźnika procentowego dla naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz...
. 415/ /tzw. renty planistycznej/, na poziomie nie przekraczającym 30 procent wzrostu wartości nieruchomości, a więc zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy nie stanowi...

OPK 16/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-30

w razie zwiększenia się wartości nieruchomości. Analizując instytucję tzw. renty planistycznej w postaci jednorazowej opłaty nie może ujść z pola widzenia, że tylko odpłatne...
Jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, gdy wartość...

OPS 13/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

oraz opłaty roczne. Wojewoda (...) decyzją z dnia 20 września 1995 r. powyższą decyzję utrzymał w mocy., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego, modyfikowanej następnie...
późniejszymi pismami, małżonkowie W. zarzucili, że w zaskarżonej decyzji niesłusznie naliczono należność i opłaty roczne od całej powierzchni działek, gdy w rzeczywistości...

III SA 1361/02 - Postanowienie NSA z 2002-09-27

. (...) w przedmiocie opłaty administracyjnej - postanawia odrzucić skargę. Rada Gminy N. w par. 1 pkt 3 uchwały (...) z dnia 28 grudnia 2000 r. wprowadziła opłatę...
tej opłaty na 50 zł od jednego wnioskodawcy. Jako podstawę prawną uchwały powołała między innymi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

II SA 1885/84 - Wyrok NSA z 1985-04-30

leżących odłogiem mimo nałożonych opłat pieniężnych, dotyczą tylko tych gruntów, a nie całego areału gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Naczelny Sąd...
., W konsekwencji nowej regulacji prawnej wszelkie środki administracyjne, w tym i przejęcie na własność Państwa gruntów leżących odłogiem mimo nałożonych opłat pieniężnych...

II SA 302/91 - Wyrok NSA z 1991-05-16

nr 11 poz. 79 ze zm./ nie dotyczy osób władających gruntami, ale organów planistycznych. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Marianny W. na decyzję...
gruntu zajętą bezpośrednio na cele budowlane, a nie za całą powierzchnię gruntu, nalicza się na rzecz Skarbu Państwa bardzo wysokie należności i opłaty roczne., Z kolei czym...