Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony

II SA/Wr 1193/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-09-06

Obowiązek zapłaty jednorazowej opłaty /renty planistycznej/ pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której wartość w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego planu...
nie może być wyższa niż 30 procent wzrostu wartości nieruchomości. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy ustalenie wysokości tej opłaty /określanej jako renta planistyczna...

II SA/Wr 2350/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-05-29

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, zwanej dalej ustawa planistyczną., Organ nadzoru pismem z 4...
ustaleniami planu,, b/ właścicieli nieruchomości, od których może być pobrana opłata, o której mowa w art. 36 ust. 3,, c/ osoby, których wnioski nie zostały uwzględnione...