Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady...
nieruchomości na kwotę 496980 zł, w związku z czym opłatę planistyczną ustalono na 149094 zł., Decyzją z dnia [...] maja 2006 r. Wójt Gminy D. potwierdził, że działki...

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

niejawnym sprawy ze skargi T. G. i Z. G. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] - Wydziału Budżetowo - Księgowego w przedmiocie niewypłacenia opłaty planistycznej wraz...
Wydziału Budżetowo - Księgowego Dzielnicy [...] polegającą na niewypłaceniu, po stwierdzeniu przez SKO nieważności decyzji o pobraniu jednorazowej opłaty planistycznej...

II SA/Łd 1368/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-13

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej p o s t a n a w i a : odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W dniu 14...
w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

., Jak wynika z treści skargi, decyzją z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] Wójt Gminy [...] ustalił dla Jolanty S. - K., A. K., E. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu...
z czym opłatę planistyczną ustalono na [...] zł., Na mocy decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2006r. działki nr [...],[...] i [...] przeszły z mocy prawa na rzecz...

II SA/Po 814/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-13

opłaty planistycznej w kwocie (...) zł w związku ze sprzedażą działki nr (...) w K., Pismem z dnia (...) 2008 r. skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...
, argumentując, że przedmiotowa skarga jest jedną z 19 skarg wniesionych do Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczących opłat planistycznych z tytułu sprzedaży...

II SA/Po 846/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-13

decyzji, argumentując, że przedmiotowa skarga jest jedną z 19 skarg wniesionych do Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczących opłat planistycznych z tytułu sprzedaży...
, że konieczność uiszczenia opłaty planistycznej stanowi konsekwencje dokonanej przez skarżącego sprzedaży nieruchomości, co w naturalny sposób łączy się z uzyskaną...

II SA/Po 807/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-13

decyzji, argumentując, że przedmiotowa skarga jest jedną z 19 skarg wniesionych do Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczących opłat planistycznych z tytułu sprzedaży...
na fakt, że konieczność uiszczenia opłaty planistycznej stanowi konsekwencje dokonanej przez skarżącego sprzedaży nieruchomości, co w naturalny sposób łączy się z uzyskaną...

II SA/Ol 317/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-20

sprawy ze skargi J. i T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia odrzucić skargę. WSA...
'[...]', nr '[...]', w przedmiocie opłaty planistycznej., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 19 kwietnia 2010r., które otrzymali w dniu 23 kwietnia...

II SA/Go 844/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej odrzucić...
. nr [...] ustalającą opłatę planistyczną dla A.R. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - dz. nr [...], która to sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Go 837/19...

III FSK 3214/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-05

opłaty planistycznej, a wynik postępowania ma wpływ zarówno na sprawę dotyczącą ustalenia opłaty planistycznej, jak i na możliwość przypisania odpowiedzialności...
wydania wyroku skazującego w prowadzonej sprawie karnej będą zachodziły przesłanki do wznowienia postępowania o ustalenie opłaty planistycznej, prowadzonego przez Wójta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100