Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1948/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

ustalającej dla skarżącego jednorazową opłatę z tytułu tzw. 'renty planistycznej' w wysokości 812.700,00 zł, po upływie końcowego terminu biegu przedawnienia prawa do wymiaru...
. Hauser (...), str. 90/., Zdaniem skarżącego, przedmiotowa opłata - 'renta planistyczna' jest zobowiązaniem o charakterze podatkowym, stanowiącym dochód budżetu gminy...

II SA/Wr 2350/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-05-29

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, zwanej dalej ustawa planistyczną., Organ nadzoru pismem z 4...
ustaleniami planu,, b/ właścicieli nieruchomości, od których może być pobrana opłata, o której mowa w art. 36 ust. 3,, c/ osoby, których wnioski nie zostały uwzględnione...