Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 3049/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

jest więc bardzo prawdopodobny i strona sprzedająca może spotkać się z naliczeniem jednorazowej opłaty zwanej rentą planistyczną, gdyby roszczenie gminy nie przedawniło się na podstawie...
opłaty planistycznej, skarżąca zresztą w ogóle nie powołuje w pracy wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, co nie stanowi prawidłowego zabezpieczenia interesów...

II GSK 2181/15 - Wyrok NSA z 2017-04-27

zwrócił uwagę na niepobranie opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej oraz na brak dokładnego poinformowania o opłacie planistycznej. Za niezbyt korzystne...
aktu w Repertorium, a także na brak określenia wysokości wynagrodzenia notariusza i opłaty za wypisy. Nadto zdająca w komparycji wskazała różne miejsca zamieszkania opiekuna...

II GSK 2507/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

opłaty sądowej, brak pouczenia o rencie planistycznej i podatku dochodowym, mało czytelny opis dokumentów) nie pozwala na ocenienie pracy skarżącej jako dobrej...
się do pierwszego projektu aktu notarialnego organ wskazała, że znalazły potwierdzenie uchybienia dotyczące niepobrania opłaty sądowej lecz taksy notarialnej - wobec błędnego przyjęcia...

VI SA/Wa 918/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

o które wyliczyła kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych, taksy notarialnej oraz opłat sądowych; ponadto, zdaniem organu odwoławczego, skarżąca nie podała podstawy...
egzaminacyjnym, wymienienie wysokości pobranych wynagrodzenia, podatków i opłat, w tym opłaty sądowej oraz powołanie stosownej podstawy prawnej. Tymczasem, jak uznał organ...

II GSK 3247/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

uprzednio nabyta była od gminy. Zdaniem Komisji także brak pouczenia o ewentualnej rencie planistycznej stanowi o niewypełnieniu obowiązków notariusza zabezpieczenia interesów...
Egzaminacyjnej II stopnia zdający błędnie wskazał, że stawający oświadczają, że koszty ponosi nabywca. Wyjaśniła, że zgodnie z przepisami - obowiązek zapłaty opłaty sądowej...

VI SA/Wa 2288/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

nabyta była od gminy., Komisja II wskazała także, że brak pouczenia o ewentualnej rencie planistycznej stanowi o niewypełnieniu obowiązków notariusza zabezpieczenia...
Komisji II zdający błędnie wskazał, że stawający oświadczają, że koszty ponosi nabywca. Komisja II wyjaśniła, że zgodnie z przepisami - obowiązek zapłaty opłaty sądowej ciąży...

VI SA/Wa 2049/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

o ewentualnej rencie planistycznej stanowi o niewypełnieniu obowiązków notariusza zabezpieczenia interesów stron i udzielenia im niezbędnych pouczeń. W ocenie Komisji całkowicie...
, że koszty ponosi nabywca. Wyjaśniła, że zgodnie z przepisami - obowiązek zapłaty opłaty sądowej ciąży na wnioskodawcy, a obowiązek zapłaty podatku od czynności...

VI SA/Wa 1306/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-27

planistyczną są bardzo prawdopodobne, a mogłoby to nastąpić po przesłaniu przez notariusza aktu notarialnego na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
szereg czynności o charakterze urzędowym, m.in. jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki i opłaty skarbowe (art. 7 ustawy o notariacie). Obligatoryjny...