Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

III FSK 3214/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-05

opłaty planistycznej, a wynik postępowania ma wpływ zarówno na sprawę dotyczącą ustalenia opłaty planistycznej, jak i na możliwość przypisania odpowiedzialności...
wydania wyroku skazującego w prowadzonej sprawie karnej będą zachodziły przesłanki do wznowienia postępowania o ustalenie opłaty planistycznej, prowadzonego przez Wójta...

IV SA/Wa 639/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-31

naliczonych od nieuregulowanej w terminie określonym w decyzji Prezydenta W. nr [...], z dnia [...] czerwca 2005 r., opłaty planistycznej., Z akt administracyjnych sprawy...
postępowania w sprawie stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej, będzie miał wpływ na rozstrzygniecie niniejszej sprawy, co spełnia...

II GW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy T. z [...] maja 2014 r. odmawiającą uchylenia decyzji z [...] kwietnia 2008 roku Wójta Gminy T. ustalającą opłatę planistyczną...
prowadzonego wobec nich na podstawie decyzji ustalającej opłatę planistyczną. We wniosku poinformowali organ o postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...

II OSK 621/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej jednorazową opłatę planistyczną postanawia zawiesić postępowanie kasacyjne. II OSK 621 / 10, UZASADNIENIE...
z dnia [...] lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej jednorazową opłatę...

II OSK 624/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej jednorazową opłatę planistyczną postanawia zawiesić postępowanie kasacyjne. II OSK 624 / 10, UZASADNIENIE...
z dnia [...] lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej jednorazową opłatę...

II OSK 622/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej jednorazową opłatę planistyczną postanawia zawiesić postępowanie kasacyjne. II OSK 622 / 10, UZASADNIENIE...
z dnia [...] lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej jednorazową opłatę...

II OSK 623/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej jednorazową opłatę planistyczną postanawia zawiesić postępowanie kasacyjne. II OSK 623 / 10, UZASADNIENIE...
z dnia [...] lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej jednorazową opłatę...

II SA/Gl 1032/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-01

dla domowego budżetu. Mając zatem na względzie zarówno wysokość nałożonej opłaty planistycznej, jak i ewentualną egzekucję administracyjną, należało przyjąć, iż wykonanie...
, czy też niekonstytucyjność przepisów o opłatach planistycznych. Powyższe bowiem nie stanowią ustawowej przesłanki, w oparciu o którą należało oceniać zasadność wniosku...

II SA/Rz 838/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-28

M. G. celem reprezentowania nieobecnego w postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie opłaty planistycznej w związku ze zbyciem przez niego udziału we własności...
2018 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty...

II SA/Po 788/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-09

opłaty planistycznej., Uchwałą Rady Miejskiej z dnia [...] r. nr [...] nieruchomość skarżących przeznaczona została pod budownictwo mieszkaniowe to jest w taki sam...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; postanawia: zawiesić niniejsze...
1   Następne >   3