Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II OSK 2928/16 - Wyrok NSA z 2017-11-08

[...]2010 r. nakładającej na nią obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej. Z kolei Ł. K. - jak stwierdził organ - wiedział o decyzji w dniu 14 lutego 2011 r. - w dacie...
, a jedynie sygnalizował, że opłata planistyczna w stosunku do niego powinna być uchylona. Dlatego też organ I instancji uznał, że Ł. K. nie był stroną postępowania w sprawie ustalenia opłaty...

II SA/Kr 889/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-07

o obowiązku zapłaty opłaty planistycznej w terminie do 30 dni od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna. Natomiast w pkt 3, stwierdzono, iż w przypadku nie wpłacenia...
wydana w sprawie przez organ I instancji, w zakresie rozstrzygającym o terminie uiszczenia opłaty planistycznej, została wydana bez podstawy prawnej. Nie zwrócił...

II SA/Lu 574/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-24

w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] r., Nr [...] ustalającą jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 1000 zł od wzrostu wartości nieruchomości (nr ewid. gruntu...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Kr 676/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-05

sprawy i podkreśliło, że w postępowaniu w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej przeprowadzono dowód z operatu rzeczoznawcy majątkowego R.B. i dowód ten uznany został...
dla H.T. jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 48.012,60 zł. H.T....

II OSK 1105/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Odwoławczego z [...] lipca 2013 r. uznał, iż w całości podziela pogląd wyrażony w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Zawarty w decyzji zapis, iż opłatę planistyczną należy zapłacić...
tę decyzję - decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] września 2010 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu...

II SA/Wr 618/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

, choć abstrakcyjne, to jednak dotyczące skarżącego i jako takie mogły w odczuciu skarżącego mieć wpływ na ustalenia planistyczne, kwestionowane przez niego w formie zarzutu...
Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U....