Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OSK 1410/16 - Wyrok NSA z 2018-04-17

szczegółowo przeprowadzoną przed podjęciem uchwały procedurę planistyczną i podał, że objęty kontrolą akt podjęty został na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8...
przeanalizował poszczególne etapy prac planistycznych i podkreślił, że nie można przyjąć, aby Rada Gminy Turawa naruszyła procedurę planistyczną przy uchwalaniu miejscowego planu...

II SA/Wr 560/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-21

w zakresie określenia w akcie planistycznym stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu zbycia nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego...
administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm., dalej w skrócie u.p.p.s.a.), wniósł skargę na powyższą uchwałę planistyczną domagając się stwierdzenia...

II SA/Po 1049/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-19

.) oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby przedmiotowej procedury planistycznej - art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...
., Zdaniem Kolegium umowa zawarta na wykonanie prac planistycznych w postępowaniu o zamówienie publiczne przez spółkę cywilną [...] jest umową cywilnoprawną. Nie miało...

II SA/Rz 373/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-22

na obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne i konieczność prawidłowego wyliczenia tych opłat. W toku postępowania pierwszoinstancyjnego nie uzupełniono w sposób prawidłowy...
przywołane warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły nie zostały aktualnie zaliczone do dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami, niemniej jednak stanowią...

II SA/Wr 80/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

planu zagospodarowania przestrzennego, ale w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
górniczo. W ocenie organu orzekającego zamierzenie polegające na wyznaczeniu miejsca do kąpieli, a także pobieranie opłat z tego tytułu są niezgodne z przeznaczeniem...

II SA/Rz 1057/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-10

do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz braków uniemożliwiających ocenę zgodności wniosku z art. 396 P.w. poprzez ich wyszczególnienie w 13 punktach...
wodnoprawnego., Za bezzasadne uznała również, wezwanie organu I instancji do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ponieważ w jej ocenie rodzaj wnioskowanych...

II SA/Rz 1058/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-10

pismem z dnia [...] lutego 2020 r. organ wezwał skarżącą do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uzupełnienia braków uniemożliwiających ocenę...
również, wezwanie organu I instancji do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ponieważ w jej ocenie rodzaj wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych jest tożsamy rodzajowo...

III OSK 259/21 - Wyrok NSA z 2021-04-16

przestrzennego. Dalej organ podniósł, że w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
. W ocenie organu orzekającego, zamierzenie polegające na wyznaczeniu miejsca do kąpieli, a także pobieranie opłat z tego tytułu są niezgodne z przeznaczeniem terenu w miejscowym...

II OSK 608/11 - Wyrok NSA z 2012-06-29

natury ekonomicznej wskazując, że realizacja koncepcji wnioskowanej przez skarżące przedsiębiorstwo powodowałoby długotrwały wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców...
wodociągowych., Organ odwoławczy zauważył również, że w świetle najważniejszych dokumentów planistycznych i planistyczno-sektorowych (Program dla Odry 2006, studium...

II OW 90/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-30

zagospodarowanie przestrzennego to założenia planistyczne, które umożliwiają wprowadzenie nowych funkcji wykorzystania terenów. Jeżeli jednak właściciel gruntów położonych...
gruntów. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli...
1   Następne >   2