Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OSK 1410/16 - Wyrok NSA z 2018-04-17

szczegółowo przeprowadzoną przed podjęciem uchwały procedurę planistyczną i podał, że objęty kontrolą akt podjęty został na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8...
przeanalizował poszczególne etapy prac planistycznych i podkreślił, że nie można przyjąć, aby Rada Gminy Turawa naruszyła procedurę planistyczną przy uchwalaniu miejscowego planu...

II SA/Wr 560/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-21

w zakresie określenia w akcie planistycznym stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu zbycia nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego...
administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm., dalej w skrócie u.p.p.s.a.), wniósł skargę na powyższą uchwałę planistyczną domagając się stwierdzenia...

II SA/Łd 557/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-11

spółki wprawdzie w ramach władztwa planistycznego gmina jest uprawniona do ustalania w miejscowym planie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego...
została wprowadzona w sposób nieuzasadniony i niekonsekwentny, przez co doszło do nadużycia władztwa planistycznego i z uwagi na zaprezentowane okoliczności, zaskarżona...

II SA/Po 1049/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-19

.) oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby przedmiotowej procedury planistycznej - art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...
., Zdaniem Kolegium umowa zawarta na wykonanie prac planistycznych w postępowaniu o zamówienie publiczne przez spółkę cywilną [...] jest umową cywilnoprawną. Nie miało...

II SA/Rz 373/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-22

na obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne i konieczność prawidłowego wyliczenia tych opłat. W toku postępowania pierwszoinstancyjnego nie uzupełniono w sposób prawidłowy...
przywołane warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły nie zostały aktualnie zaliczone do dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami, niemniej jednak stanowią...

II SA/Wr 80/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

planu zagospodarowania przestrzennego, ale w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
górniczo. W ocenie organu orzekającego zamierzenie polegające na wyznaczeniu miejsca do kąpieli, a także pobieranie opłat z tego tytułu są niezgodne z przeznaczeniem...

II SA/Rz 1057/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-10

do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz braków uniemożliwiających ocenę zgodności wniosku z art. 396 P.w. poprzez ich wyszczególnienie w 13 punktach...
wodnoprawnego., Za bezzasadne uznała również, wezwanie organu I instancji do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ponieważ w jej ocenie rodzaj wnioskowanych...

II SA/Rz 1058/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-10

pismem z dnia [...] lutego 2020 r. organ wezwał skarżącą do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uzupełnienia braków uniemożliwiających ocenę...
również, wezwanie organu I instancji do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ponieważ w jej ocenie rodzaj wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych jest tożsamy rodzajowo...

III OSK 259/21 - Wyrok NSA z 2021-04-16

przestrzennego. Dalej organ podniósł, że w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
. W ocenie organu orzekającego, zamierzenie polegające na wyznaczeniu miejsca do kąpieli, a także pobieranie opłat z tego tytułu są niezgodne z przeznaczeniem terenu w miejscowym...

II SA/Po 527/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-13

publiczne - wszystko to w zakresie, w jakim wskazane przepisy stanowią materialną i ustrojową podstawę do gromadzenia danych planistycznych przez organ I instancji...
te stanowią materialną i ustrojową podstawę do gromadzenia danych planistycznych przez organ I instancji, w szczególności co do danych obejmujących sposób przeznaczenia oznaczonego...
1   Następne >   3