Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

II SA/Gl 764/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-10

. Aktualnie opłata planistyczna stanowi różnicę między wartością wynikającą z obowiązującego planu a wartością korzystniejszą dla strony z dwóch pozostałych kwot. W okresie...
tego postępowania. Odwołując się do art. 922 Kodeksu cywilnego, stwierdziła, że nie ma on zastosowania do opłaty planistycznej jako obowiązku publicznoprawnego., Dodała, że Wójt...

II SA/Go 842/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-12

opłaty planistycznej w przypadku uchylenia decyzji stanowiącej podstawę jej uiszczenia następuje na zasadach ustalonych w oparciu o przepisy Działu III O.p o zwrocie...
nadpłaty. Organ wskazał, że nadpłata w opłacie planistycznej powstaje z dniem zapłaty przez podatnika opłaty nienależnej lub w wysokości większej od należnej (art. 73 § 1 pkt...

II SA/Go 865/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-19

opłaty planistycznej w przypadku uchylenia decyzji stanowiącej podstawę jej uiszczenia następuje na zasadach ustalonych w oparciu o przepisy Działu III O.p o zwrocie nadpłaty...
. Organ wskazał, że nadpłata w opłacie planistycznej powstaje z dniem zapłaty przez podatnika opłaty nienależnej lub w wysokości większej od należnej (art. 73 § 1 pkt 1...

II SA/Lu 889/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-04

niejawnym w sprawie ze skargi M. T. i E. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej p o s t a n...
[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej., W piśmie z dnia 26 stycznia 2015 r. skarżące wspólnie oświadczyły, że cofają skargę., Wojewódzki Sąd...

II SA/Bd 889/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-06

opłaty planistycznej postanawia 1. na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić...
opłaty planistycznej. W skardze na powyższe rozstrzygnięcie pełnomocnik skarżących wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów...

II SO/Kr 12/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-08

opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., W uzasadnieniu tego wniosku podano, że decyzja ta narusza przepisy prawa i stanowisko zajęte przez Trybunał...
ją decyzję Wójta Gminy K. z dnia 23 września 2009 r. znak [....] ustalającą opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wraz z przekazaniem sprawy...

II SA/Łd 1421/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-15

roku sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego Ł. z dnia [...] w przedmiocie opłaty planistycznej., Pismem...

IV SA/Wa 25/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu...
instancji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - działek nr [...] i [...] o pow. 2825 m2, położonych we wsi T. w gm. J...

II SA/Łd 1424/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-13

[...] roku, Nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2. nakazać zwrot z funduszu Skarbu Państwa...
opłaty planistycznej., W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wniosła o jej oddalenie., Pełnomocnik strony skarżącej w piśmie z dnia 9 marca 2012 roku oświadczył, iż cofa...

II SA/Wr 702/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-04

opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy M. postanawia...
Odwoławczego w L. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia obowiązku uiszczenia jednorazowej opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości...
1   Następne >   +2   5