Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Sz 217/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-04

zaległości z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją z dnia 3 stycznia 2013 r., nr [...], wydaną w postępowaniu odwoławczym...
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł wraz z odsetkami w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia...

I SA/Sz 357/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-11

z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją z dnia 4 marca 2013 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie...
zaległości z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł wraz z odsetkami w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że K. I. Spółka z o.o....

II FSK 76/14 - Wyrok NSA z 2016-03-10

opłaty planistycznej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 357/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (dalej...
w Koszalinie (dalej: 'SKO') z dnia 4 marca 2013 r. w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami. Podstawą prawną powyższego orzeczenia...

II FSK 2529/13 - Wyrok NSA z 2015-11-19

2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia naliczonej opłaty planistycznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 7 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 25/13 Wojewódzki...
listopada 2012 r. w przedmiocie odmowy umorzenia naliczonej opłaty planistycznej., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 15 czerwca...

I SA/Po 868/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-21

dokonać jej., Uzasadnione jest twierdzenie organu I instancji, iż prowadzenie prac planistycznych dotyczących opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic...
zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną., Organ podatkowy zobowiązany jest (korzystając z systemu ocen pozaprawnych) skonkretyzować użyte w art. 67 § 1...

I SA/Po 867/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-21

na podstawie posiadanego przez siebie zezwolenia na rozbiórkę budynków dokonać jej. Uzasadnione jest też twierdzenie organu I instancji, iż prowadzenie prac planistycznych...
lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną., Organ podatkowy zobowiązany jest (korzystając z systemu ocen pozaprawnych) skonkretyzować...