Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Bk 321/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-19

technicznej, zasady ustalania wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich oraz rozstrzygnęła wnioski, jakie wpłynęły w okresie wyłożenia projektu uchwały do wglądu...
planistycznej, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Ł. z dnia [...] marca 2004 roku nr [...], zmienił się zasięg granic terenów niezabudowanych przeznaczonych do scalenia i podziału...

II SA/Bk 136/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

infrastruktury technicznej, zasady ustalania wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich oraz rozstrzygnęła wnioski, jakie wpłynęły w okresie wyłożenia projektu uchwały...
planistycznej w trybie zatwierdzenia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego (z czego nie skorzystał). Plan zagospodarowania przestrzennego, na którym było oparte skarżone...

II SA/Wr 211/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-13

na własność gminy;+ postanowiono, że budżet Miasta O. sfinansuje budowę sieci wodociągowej, ustalono opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 50...
przeznaczenia określonego w planie miejscowym. Jest to zatem procedura służąca osiągnięciu określonego celu planistycznego., W wyniku omawianych procedur powinny...

I OSK 1538/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

i terminy budowy urządzeń infrastruktury technicznej (pkt 1-7). W kolejnym natomiast zawarto uregulowania dotyczące wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich...
ustalając, że opłata stanowi 50% wzrostu wartości nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych, ostateczny termin uiszczenia opłaty upływa 31...

II SA/Gl 913/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-14

, a także nie została mu doręczona zaskarżona uchwała. Dopiero, gdy organ ustalał wysokość kosztów oraz opłatę adiacencką dopełnił obowiązku wynikającego z art. 103 ust. 1...
budowlana to działka gruntu, dla której akt planistyczny ustalił przeznaczenie budowlane a pozostałe jej parametry pozwalają na stosowanie przepisów Prawa budowlanego...

II SA/Wr 189/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

Konstytucji RP), a także godziłoby w zasadę zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP). W zakresie władztwa planistycznego gminy...
orzeczono stosownie do art. 200 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat...

II SA/Rz 975/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-02

drogi skutkował pomniejszeniem kwestionowanej przez skarżącego nieruchomości, z uwagi na planistyczne ukształtowanie drogi, która w końcowym fragmencie nieruchomości...
na fikcyjne wprowadzenie jej do postępowania scaleniowego i podniosła, że nie zgadza się na ustalone opłaty., Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 2 cyt. ustawy...