Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

VI SA/Wa 3543/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-29

marca 2013 r. do 21 kwietnia 2013 r. wg Projektu organizacji ruchu Nr [...]załączonego do wniosku,, 2. ustalił szczegółowe Warunki techniczne i zimowe,, 3. ustalił opłatę...
- Wydziale Dróg, [...][...], ul. [...]., Prezydent [...] wyjaśnił, że za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na czas prowadzenia robót ustalono opłatę zgodnie...

III SA/Wr 301/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-11

w zaskarżonej części, zasądzenie od organu na rzecz skarżących kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych oraz kosztów opłaty...
w planie miejscowym założeń planistycznych. Ponadto restrykcyjne ograniczenia korzystania z drogi publicznej nie są w sprawie konieczne i jednocześnie rażąco ingerują w prawa...