Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II SA/Wr 17/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-05

której ustala się opłatę 'planistyczną' dla terenów oznaczonych symbolem 5MW-U w wydzieleniu wewnętrznym 'B' w wysokości 30% (§ 18 pkt 1 uchwały)., Skarżąca spółka wniosła...
. z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zw. z art. 36 ust. 4 u.p.z.p. poprzez ustalenie bez podstawy prawnej stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę 'planistyczną...

II SA/Gl 1282/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-27

wyłącznie zmniejszenia wysokości opłaty planistycznej., W odpowiedzi na skargę Burmistrz M. wniósł o jej oddalenie, wyjaśniając że zmiana stawki opłaty planistycznej...
, również w przypadku zmiany planu polegającej nie tylko na podwyższeniu stawki opłaty planistycznej, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, ale nawet w sytuacji obniżenia...

II SA/Gl 554/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-04

[...]% stawkę opłaty planistycznej dla Akademii Wychowania Fizycznego w K., co w niedopuszczalny sposób doprowadziło do zróżnicowania praw podmiotów znajdujących...
. Odnosząc się do drugiego zarzutu Rada wskazała, że ustalone w § 14 pkt 5 kwestionowanej uchwały stawki opłaty planistycznej mieszczą się w ustawowym przedziale...

II SA/Gl 1281/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-27

wyłącznie 'zmniejszenia' wysokości stawki opłaty planistycznej., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Mikołowa wniósł o jej oddalenie wskazując, iż zaskarżoną uchwałą dokonano...
, w którym ustalenia planu stały się obowiązujące. Zmiana stawki opłaty planistycznej została dokonana bez powtórzenia procedury planistycznej ze względów ekonomicznych...

II SA/Gl 1200/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-24

, że w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych obowiązek ustalenia w planie zagospodarowania przestrzennego stawki opłaty planistycznej nie ma wbrew stanowisku Wojewody...
, że powołanie się w finansowej prognozie skutków chwalenia zaskarżonego planu na 30% stawkę opłaty planistycznej nie oznacza, że stawka ta została ustalona w tej prognozie...

II SA/Wr 420/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

określania w planie stawki procentowej takiej renty w taki sposób, który wyklucza ustalenie tej opłaty. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej...
nie prognozuje się wystąpienia przychodów z tytułu opłaty planistycznej. Powyższe stwierdzenie budzić musi uzasadnione wątpliwości już tylko z tego powodu, że w przyjętej...

II SA/Sz 1066/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-23

niż 30% wzrostu wartości nieruchomości., Cytowane przepisy statuują obowiązek ustalenia przez Radę Gminy stawki procentowej opłaty tzw. stawki planistycznej, pobieranej...
1193/02/0SS 2003/1/15 i w wyroku NSA z 28 kwietnia 1999 roku, sygn. akt IV S.A 889/97., W obu powyższych orzeczeniach wskazano, iż ustalenie stawki opłaty planistycznej...

II SA/Wr 424/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

przestrzennego wsi Ogrodnica, stwierdza, że w zaskarżonej uchwale przepis § 55, określający stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych...
procentowej takiej renty w taki sposób, który wyklucza ustalenie tej opłaty. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej musi być określony...

II SA/Wr 531/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, określający stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów: MNU, RM, dla których przyjęto...
tej opłaty. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej musi być określony w sposób pozwalający na ustalenie/naliczenie opłaty, o której mowa w art...

II OSK 410/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy są obligatoryjnym elementem regulacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego . Opłaty planistycznej ( o której mowa w art. 36 ust...
czy też jego zmiany , dotyczą również kwestii ustalenia procentowego wskaźnika wzrostu wartości nieruchomości , służące określeniu opłat planistycznych , o których mowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   21