Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II SA/Gl 554/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-04

[...]% stawkę opłaty planistycznej dla Akademii Wychowania Fizycznego w K., co w niedopuszczalny sposób doprowadziło do zróżnicowania praw podmiotów znajdujących...
. Odnosząc się do drugiego zarzutu Rada wskazała, że ustalone w § 14 pkt 5 kwestionowanej uchwały stawki opłaty planistycznej mieszczą się w ustawowym przedziale...

II GSK 250/22 - Wyrok NSA z 2022-04-05

tych robot, w szczególności zaś rozmiaru naruszenia podczas prac geologicznych substancji gruntu, ze wskazaniami dokumentów planistycznych Gminy Bralin celem ustalenia...
dokumentów planistycznych gminy', a w konsekwencji wskazane działania polegające na wykonaniu odwiertów nie mogą zapisów tych dokumentów naruszać, która to nieprawidłowość...

II SA/Ol 384/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-30

jest w jednostce planistycznej [...], z przeznaczeniem na cele leśne., W skardze pełnomocnik Spółka zarzucił rozstrzygnięciu naruszenie:, 1/ art. 7 ust. 1 i art. 80 ust. 7 ustawy...
przez pryzmat art. 29 tej ustawy jako nie uniemożliwiające wykorzystania tejże nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem planistycznym., Jednocześnie w myśl art. 3 ust. 2 ustawy...

II SA/Ol 966/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-13

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin bez koncesji oddala skargę. Pismem z dnia 14 maja 2008r. Marszałek...
ustalenia przedsiębiorcy opłaty eksploatacyjnej w trybie art. 85a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz...

II SA/Sz 753/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

geologicznej nie jest automatycznie sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystania nieruchomości określonym w planie lub studium, jeżeli zapisy aktów planistycznych nie dopuszczają...
lit c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265), oraz opłatę...

VI SA/Wa 1866/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

wskazanego w dokumentach planistycznych czy analizy położenia prac względem występujących w tej przestrzeni warunków geologiczno-złożowych. Wymienione okoliczności mogłyby...