Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I OSK 1295/21 - Wyrok NSA z 2022-06-30

okoliczności, w których zachowania te mają być podjęte., Strategia rozwiązywania problemów społecznych, jak podkreślił Sąd, jest właśnie takiego typu dokumentem planistycznym...
przez organ samorządu terytorialnego. Mając na względzie przedstawioną charakterystykę należy ocenić zaskarżoną strategię jako akt planistyczny stanowiący konkretyzację ramowo...

I SA/Ol 589/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2022 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Rada Miasta Ełku w dniu 26 maja 2021 r., powołując...
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Ełku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2022...

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

wielodzietnej dostępu do lodowiska gminnego, poprzez obniżenie ceny biletu do 1 zł (pkt 1), obniżenie opłaty za wypożyczenie łyżew do 1 zł (pkt 2), umożliwienie rodzinie...
wielodzietnej zwolnienia od opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach...

II SA/Sz 7/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-25

% zaległości w kwocie [...] zł na [...] rat oraz orzeczono o umorzeniu po zrealizowaniu kontraktu socjalnego 80 % zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz odsetek...
ponieważ wyjaśniono jej, że zapis ten stanowi jedynie rodzaj zabezpieczenia TBS-u w przypadku gdyby przestała wnosić opłaty na bieżąco oraz spłacać zadłużenie., Skarżąca...