Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Sz 134/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-10

[...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie uznania niedopuszczalności zarzutu [...] zwanej dalej 'spółką', dotyczącego nieistnienia obowiązku zapłaty opłaty planistycznej...
'[...]', opłatę planistyczną ustaloną decyzjami [...], spółka w piśmie z dnia [...] r. złożyła następujące zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego:, 1...

I SA/Bd 1215/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-18

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1...
zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Ponadto organ wywiódł, że również analiza okresu przedawnienia dokonana na podstawie przepisów...

I SA/Gl 981/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-19

[...] nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty jednorazowej opłaty planistycznej 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) zasądza...
[...] nr [...] o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty jednorazowej opłaty planistycznej., W uzasadnieniu organ odwoławczy prezentując dotychczasowy przebieg...

I SA/Sz 64/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-02

odpowiedzialnością za zaległości podatkowe z tytułu opłaty planistycznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...], Samorządowe Kolegium...
na niej zaległości podatkowe z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł., Zaskarżona decyzja wydana została m.in. na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29...

II SA/Gl 131/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-08

jako działka nr 1, na skutek uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta R. Wysokość przedmiotowej opłaty planistycznej ustalona została...
., decyzją nr [...] Prezydenta Miasta R. z dnia [...] r. odroczony został termin płatności opłaty planistycznej do dnia [...] r. W wyniku braku wymaganej wpłaty ww. terminie...

I SA/Gd 25/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 listopada 2012 r., nr Sygn. akt: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia naliczonej opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia 15...
z dnia 24 listopada 2011 r. Wójt Gminy odmówił H.K. umorzenia naliczonej opłaty planistycznej w wysokości 18.963,- zł. Organ I instancji ustalił, że trudna sytuacja...

III SA/Po 18/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-05

powyższych opłat planistycznych w innej (mniejszej) wysokości albo też obowiązek zapłaty tychże opłat wygaśnie, z uwagi na upływ terminu. Skarżąca wskazała na sytuację finansową...
spółki. Podkreśliła, iż nie dysponuje ona środkami pozwalającymi na zapłatę którejkolwiek z ustalonych opłat planistycznych, a złożenie przez Wójta Gminy [...] wniosku...

I SA/Gd 1135/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-24

na korzyść wnioskodawcy. Prowadząc postępowanie w sprawie wniosku o zastosowanie ulgi w zapłacie opłaty planistycznej organ jest zobowiązany do dokładnego i wszechstronnego...
zdrowia, wyżywienie, środki czystości, odzież, wydatki związane z nauką dzieci, dojazdy do pracy i szkoły, rata kredytu hipotecznego). Zaległość w spłacie opłaty planistycznej...

I SA/Gd 1136/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-24

na korzyść wnioskodawcy. Prowadząc postępowanie w sprawie wniosku o zastosowanie ulgi w zapłacie opłaty planistycznej organ jest zobowiązany do dokładnego i wszechstronnego...
zdrowia, wyżywienie, środki czystości, odzież, wydatki związane z nauką dzieci, dojazdy do pracy i szkoły, rata kredytu hipotecznego). Zaległość w spłacie opłaty planistycznej...

I SA/Gd 1137/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-24

sprawy na korzyść wnioskodawcy. Prowadząc postępowanie w sprawie wniosku o zastosowanie ulgi w zapłacie opłaty planistycznej organ jest zobowiązany do dokładnego...
- na kosztowną operację. Organ wyjaśnił, że pozostała kwota opłaty planistycznej jest co prawda wysoka, jednakże strona posiada majątek oraz stały dochód, które spłatę taką...
1   Następne >   +2   4