Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Sz 17/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-10

, kanalizacji i energii elektrycznej; budową trafostacji; opłatą adiacencką i planistyczną na rzecz Gminy., W dniu 8 października 2015 r. złożył do organu wyjaśnienia...
minimis wydawana na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych jest prawem miejscowym i podlega publikacji w Dzienniku...

I SA/Lu 583/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-01-20

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 )., We wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:, 'A' S.A....
pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych?, Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie Spółka wskazała, że opisany w zapytaniu Grunt powinien...

I SA/Go 490/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-14

Samorządowe Kolegium Odwoławcze powołując się na przepisy art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnoszące się do niepodlegających opodatkowaniu podatkiem...
, a w konsekwencji nie są wyłączone spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości na mocy art. 2 ust. pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., W skardze do tutejszego...

III SA/Po 817/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-27

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz uchwały nr ... Rady Gminy ...z dnia...
na nieruchomości usytuowanej przy ... którą wykorzystują całorocznie - zaspokaja ona ich potrzeby mieszkaniowe. Posiadają również dowody opłat za wywóz odpadów komunalnych na cały...

II FSK 186/17 - Wyrok NSA z 2019-01-23

decydującym o zaliczeniu budynku do poszczególnych kategorii budynków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz...
<< trzeba rozstrzygnąć na gruncie ustawy podatkowej bez posługiwania się definicjami zamieszczonymi w innych aktach prawnych. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach...

II FSK 62/18 - Wyrok NSA z 2019-12-13

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm., dalej jako: 'u.p.o.l.') i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem...
administracyjne związane z procesem planistycznym (uzyskanie pozwoleń planistycznych), procesem budowlanym (pozwolenia na budowę, pozwolenia środowiskowe, w tym pozwolenia...

I SA/Gl 368/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-20

. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm. dalej: u.p.o.l.)., Po przeprowadzeniu postępowania organ pierwszej instancji wydał ww...
. 143 ustawy Ordynacja podatkowa, a także art. 1a, art. 2-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałę Rady Miejskiej w S. Nr [...] z dnia [...] listopada 2011 r...

I SA/Ol 195/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-09

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, organ...
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) definiuje pojęcie gruntów, budynków i budowli związanych...

I SA/Po 673/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-11

z dnia [...] stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 - dalej: 'u.p.o.l.'), w brzmieniu obowiązującym do września 2018 r., tj...
społecznego właściciel mógłby, z wyłączeniem innych osób, korzystać z drogi zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności wprowadzając opłaty...

I SA/Gl 473/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-05

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., poz. 613 ze zm. - dalej: u.p.o.l.) powierzchni 2.220 m2 gruntu sklasyfikowanego...
Wojewody o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma charakter planistyczny. Zatem już z tego powodu cała argumentacja skarżącej o nią oparta, w tym twierdzenia...
1   Następne >   +2   5