Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Sz 17/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-10

, kanalizacji i energii elektrycznej; budową trafostacji; opłatą adiacencką i planistyczną na rzecz Gminy., W dniu 8 października 2015 r. złożył do organu wyjaśnienia...
minimis wydawana na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych jest prawem miejscowym i podlega publikacji w Dzienniku...

I SA/Lu 583/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-01-20

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 )., We wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:, 'A' S.A....
pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych?, Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie Spółka wskazała, że opisany w zapytaniu Grunt powinien...

I SA/Go 490/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-14

Samorządowe Kolegium Odwoławcze powołując się na przepisy art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnoszące się do niepodlegających opodatkowaniu podatkiem...
, a w konsekwencji nie są wyłączone spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości na mocy art. 2 ust. pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., W skardze do tutejszego...

III SA/Po 817/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-27

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz uchwały nr ... Rady Gminy ...z dnia...
na nieruchomości usytuowanej przy ... którą wykorzystują całorocznie - zaspokaja ona ich potrzeby mieszkaniowe. Posiadają również dowody opłat za wywóz odpadów komunalnych na cały...

I SA/Po 561/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-06

Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19, w którym Trybunał uznał, że art. 1a ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
dotacji celowej na zadanie opracowania dokumentacji planistycznej dotyczącej tego projektu. Organ wyjaśnił, że inwestycja ta zakłada wykorzystanie istniejącego przebiegu linii...

I SA/Po 562/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-06

. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 1170 - w skrócie: 'u.p.o.l.') rozumiany w ten sposób, że związanie gruntu, budynku lub budowli...
nr [...] o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie opracowania dokumentacji planistycznej dotyczącej tego projektu. Organ wyjaśnił, że inwestycja ta zakłada...

I SA/Po 559/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-05

2021 r., sygn. SK 39/19, w którym Trybunał uznał, że art. 1a ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz...
.', na którego podstawie zawarto w dniu 30 września 2021 r. umowę nr [...] o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie opracowania dokumentacji planistycznej...

I SA/Po 560/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-05

., sygn. SK 39/19, w którym Trybunał uznał, że art. 1a ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 1170...
zawarto w dniu 30 września 2021 r. umowę nr [...] o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie opracowania dokumentacji planistycznej dotyczącej...

II FSK 186/17 - Wyrok NSA z 2019-01-23

decydującym o zaliczeniu budynku do poszczególnych kategorii budynków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz...
<< trzeba rozstrzygnąć na gruncie ustawy podatkowej bez posługiwania się definicjami zamieszczonymi w innych aktach prawnych. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach...

II FSK 62/18 - Wyrok NSA z 2019-12-13

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm., dalej jako: 'u.p.o.l.') i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem...
administracyjne związane z procesem planistycznym (uzyskanie pozwoleń planistycznych), procesem budowlanym (pozwolenia na budowę, pozwolenia środowiskowe, w tym pozwolenia...
1   Następne >   +2   5