Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Gd 595/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 1288,90 zł w związku z dokonanym w dniu 6 sierpnia 2009 r. zbyciem...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww...

II OSK 1430/10 - Wyrok NSA z 2010-09-29

opłaty planistycznej w wysokości 0%. Stawka ta dotyczy wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów MN1, MN2, MN3, MN5, MN6, MN7, MN7/L, MN8, MN9...
planistycznej. Określenie stawki procentowej opłaty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia tej opłaty...

II SA/Gd 607/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 1.016,60...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww. planu...

II SA/Gd 601/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 918,70 zł w związku z dokonanym w dniu 2 września 2009 r...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww. planu...

II SA/Sz 979/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

numerami [...], [...] i udziału w działce [...], Wójt Gminy wszczął postępowanie celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy...
obrębu B. i zbyciem prawa własności tych nieruchomości przed upływem 5 lat od uchwalenia zmian tego planu. W uzasadnieniu organ określił wysokość opłaty planistycznej...

II SA/Kr 1161/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-18

przestrzennego skargę oddala II SA/Kr 1161/11 UZASADNIENIE, Wójt Gminy L. decyzją z dnia 16 lutego 2011 r. ustalił dla J. S. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 57900...
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej należnej Gminie L. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej jako działka nr '1' o powierzchni 0,8600 ha...

II OSK 881/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

ze skargi R. I. spółka z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013 r. nr ... w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej 1...
Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013r. znak: ... w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - oddalił...

II OSK 880/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

ze skargi R. I. spółka z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013 r. nr ... w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej 1...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013r., znak: ... w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej - oddalił skargę...

II OSK 3257/17 - Wyrok NSA z 2018-07-10

Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia [...] 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
instancji wyjaśnił, że ustalenie opłaty planistycznej stanowi konsekwencję podjęcia przez Radę Miasta Lublin w dniu 17 listopada 2005r. uchwały nr 825/XXXV/2005 w sprawie...

II SA/Gd 753/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-26

, nr [...], ustalającą wysokość opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] (obręb [...]) położonej w R. w rejonie ulicy O. w wyniku uchwalenia...
postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego w nawiązaniu do sprzedaży w dniu 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100