Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Gl 735/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-04

. Uzasadniając zarzuty naruszenia przepisów Konstytucji RP Spółka wskazała, że w § 14 pkt 5 zaskarżonej uchwały ustalono stawkę opłaty planistycznej dla Akademii Wychowania...
i górniczego. Odnosząc się do drugiego zarzutu Rada wskazała, że ustalone w § 14 pkt 5 kwestionowanej uchwały stawki opłaty planistycznej mieszczą się w ustawowym przedziale...

II SA/Po 255/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

. - po przeprowadzeniu postępowania planistycznego - Rada Gminy P. (dalej również: 'Rada Gminy' lub 'skarżony organ') podjęła uchwałę nr [...] 'w sprawie miejscowego planu...
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p., w wysokości 0%., Wykonanie uchwały Rada Gminy powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy...

II SA/Wr 1/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-23

oraz lokalizacją stacji poboru opłat i obwodu utrzymania autostrady; 2) dopuszczalne: a) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, b) zieleń urządzona i nieurządzona niska...
mogą być: pomieszczenia socjalne do stacji poboru opłat, obiekty do poboru opłat (bramki itp.), obiekty utrzymania autostrady - pomieszczenia socjalne, inne obiekty utrzymania...

II SA/Gd 18/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-21

jest możliwe nie tylko na terenie oznaczonym symbolem O i kolorem ciemnoszarym, gdyż taka wykładnia prowadziłaby do nieuzasadnionego ograniczenia władztwa planistycznego...
oznaczonym symbolem [..]', należącym do strefy produkcyjnej o powierzchni 33,28 ha. Z ustaleń szczegółowych planu sformułowanych w § 37 wynika, że dla jednostki planistycznej...

II SA/Lu 594/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Tak zdefiniowana działalność zawiera się w planistycznym wyrażeniu: 'Tereny...
w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa...

II SA/Kr 1329/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-29

odpowiedzialność za kształt podjętej uchwały. Ewentualne uchybienia organów zaangażowanych w proces planistyczny nie mogą usprawiedliwiać wadliwości uchwały podjętej przez organ...
nie jest dozwolona prawnie. Gdyby bowiem tak było, to w danej działce ewidencyjnej lub wyodrębnionym obszarze planistycznym można byłoby wskazać jako dopuszczalne wszystkie rodzaje...

II OSK 1553/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

odwoławczy wskazał, że planowana przez Spółkę działalność gospodarcza zawiera się wyłącznie w planistycznym wyrażeniu: 'tereny infrastruktury technicznej gospodarowanie...
skargi, a ponadto zasądzenie kosztów postępowania za obie instancje według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa...

II OSK 2921/13 - Wyrok NSA z 2015-07-02

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wywołanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku ze zbyciem nieruchomości...
o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wywołanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku ze zbyciem...

II SA/Lu 276/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-07-02

i planem miejscowym obowiązującym w czasie jego budowy, a dopiero w 1991 r. aneksem wprowadzono niekorzystne dla nich ustalenia planistyczne., Na rozprawie, ustanowiony...
wytwórczości wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi oraz urządzeniami infrastruktury technicznej., W stosunku do tych ustaleń planistycznych organ administracji...

II SA/Go 84/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-04-07

o określonych w planie parametrach i jest konieczna do spełnienia obowiązujących ustaleń planistycznych, by następnie stwierdzić, że sprzeczność z ogólnym zakazem wyrażonym w § 6...
w planach parametrach i jest konieczna do spełnienia obowiązujących ustaleń planistycznych, w tym określonej minimalnej liczby miejsc parkingowych dla zabudowy, jest zatem...
1   Następne >   +2   6