Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Gl 735/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-04

. Uzasadniając zarzuty naruszenia przepisów Konstytucji RP Spółka wskazała, że w § 14 pkt 5 zaskarżonej uchwały ustalono stawkę opłaty planistycznej dla Akademii Wychowania...
i górniczego. Odnosząc się do drugiego zarzutu Rada wskazała, że ustalone w § 14 pkt 5 kwestionowanej uchwały stawki opłaty planistycznej mieszczą się w ustawowym przedziale...

II SA/Po 255/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

. - po przeprowadzeniu postępowania planistycznego - Rada Gminy P. (dalej również: 'Rada Gminy' lub 'skarżony organ') podjęła uchwałę nr [...] 'w sprawie miejscowego planu...
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p., w wysokości 0%., Wykonanie uchwały Rada Gminy powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy...

II SA/Wr 1/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-23

oraz lokalizacją stacji poboru opłat i obwodu utrzymania autostrady; 2) dopuszczalne: a) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, b) zieleń urządzona i nieurządzona niska...
mogą być: pomieszczenia socjalne do stacji poboru opłat, obiekty do poboru opłat (bramki itp.), obiekty utrzymania autostrady - pomieszczenia socjalne, inne obiekty utrzymania...

II SA/Gd 18/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-21

jest możliwe nie tylko na terenie oznaczonym symbolem O i kolorem ciemnoszarym, gdyż taka wykładnia prowadziłaby do nieuzasadnionego ograniczenia władztwa planistycznego...
oznaczonym symbolem [..]', należącym do strefy produkcyjnej o powierzchni 33,28 ha. Z ustaleń szczegółowych planu sformułowanych w § 37 wynika, że dla jednostki planistycznej...

II SA/Lu 594/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Tak zdefiniowana działalność zawiera się w planistycznym wyrażeniu: 'Tereny...
w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa...

II SA/Kr 1329/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-29

odpowiedzialność za kształt podjętej uchwały. Ewentualne uchybienia organów zaangażowanych w proces planistyczny nie mogą usprawiedliwiać wadliwości uchwały podjętej przez organ...
nie jest dozwolona prawnie. Gdyby bowiem tak było, to w danej działce ewidencyjnej lub wyodrębnionym obszarze planistycznym można byłoby wskazać jako dopuszczalne wszystkie rodzaje...

II OSK 1553/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

odwoławczy wskazał, że planowana przez Spółkę działalność gospodarcza zawiera się wyłącznie w planistycznym wyrażeniu: 'tereny infrastruktury technicznej gospodarowanie...
skargi, a ponadto zasądzenie kosztów postępowania za obie instancje według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa...

VII SA/Wa 687/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-01

zagospodarowania przestrzennego a działka skarżącej znajduje się w tym studium na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową podkreślił, że istotą aktów planistycznych...
u.p.z.p. nie jest aktem prawa miejscowego, czyli nie ma mocy powszechnie wiążącej. Ponadto wskazał, że niemniej jednak jest aktem planistycznym, określającym politykę...

II OSK 2921/13 - Wyrok NSA z 2015-07-02

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wywołanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku ze zbyciem nieruchomości...
o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wywołanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku ze zbyciem...

II SA/Lu 276/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-07-02

i planem miejscowym obowiązującym w czasie jego budowy, a dopiero w 1991 r. aneksem wprowadzono niekorzystne dla nich ustalenia planistyczne., Na rozprawie, ustanowiony...
wytwórczości wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi oraz urządzeniami infrastruktury technicznej., W stosunku do tych ustaleń planistycznych organ administracji...
1   Następne >   +2   6