Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II SA/Sz 45/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-30

bezzwłocznego ustalenia opłaty planistycznej,, - art. 77 i 80 kpa w odniesieniu do oceny dostarczonych operatów szacunkowych,, - 37 ust. 11 w niedotrzymaniu zasad poprawności...
postanowienia organu I instancji strona powzięła informację o podjęciu przez organ czynności zmierzających do ustalenia opłaty planistycznej. Tym samym spełniona została...

II SA/Sz 49/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-30

bezzwłocznego ustalenia opłaty planistycznej,, - art. 77 i 80 kpa w odniesieniu do oceny dostarczonych operatów szacunkowych,, - 37 ust. 11 w niedotrzymaniu zasad...
doręczenia postanowienia organu I instancji strona powzięła informację o podjęciu przez organ czynności zmierzających do ustalenia opłaty planistycznej. Tym samym spełniona...

II SA/Po 60/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-14

jednorazowej opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm...
zmarłego: E. L., E. O., J. K., M. K., M. K., R. W., R. K., Decyzją z dnia [...] 2009 r., nr [...] Wójt Gminy Ł. ustalił wobec U. K. jednorazową opłatę planistyczną...

II SA/Sz 38/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-30

bezzwłocznego ustalenia opłaty planistycznej,, - art. 77 i 80 kpa w odniesieniu do oceny dostarczonych operatów szacunkowych,, - 37 ust. 11 w niedotrzymaniu zasad...
doręczenia postanowienia organu I instancji strona powzięła informację o podjęciu przez organ czynności zmierzających do ustalenia opłaty planistycznej. Tym samym spełniona...

IV SA/Wa 703/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

upoważniającej do stwierdzenia, że decyzja ustalająca opłatę planistyczną obowiązuje tylko przez rok, od dnia, kiedy stała się ostateczna. W zaskarżonych decyzjach, zarówno organ...
pierwszej, jak i drugiej instancji, pomyliły aktualność wysokości opłaty planistycznej z aktualnością operatu szacunkowego oraz z pojęciem bezprzedmiotowości decyzji...

II SA/Łd 1176/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-24

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
nr 80, poz. 717 ze zm.) - uchyliło w całości decyzję organu I instancji i ustaliło jednorazową opłatę planistyczną na rzecz Gminy N. dla A. i P. małżonków D. z tytułu...

II OSK 111/05 - Wyrok NSA z 2005-10-20

w Dźwierzutach uchwałą z dnia 29 kwietnia 1999 r. Nr VII/53/99 w której stawka procentowa związana z naliczeniem opłaty planistycznej została ustalona na 30 % wzrostu wartości...
naliczenia opłaty planistycznej stosuje się odpowiednio zasady regulujące występowanie z roszczeniami dotyczącymi obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem...

II OSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-04-04

Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty oddala skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd...
na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty: pkt 1 - zobowiązał Wójta...

II SA/Sz 563/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-06

. z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] grudnia 2021 r., znak [...], wydaną na podstawie art. 104...
. w gminie K. (Dz. Urz. Woj. Z. z dnia [...] lipca 2018 r. poz. [...]), Wójt Gminy K., w punkcie 1 ustalił opłatę planistyczną w wysokości [...] zł, z tytułu wzrostu...

IV SA/Wa 1754/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2020 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...
) od decyzji Burmistrza Miasta [...] (dalej: organ I instancji) z 27 maja 2020 r. znak [...] ustalającej opłatę planistyczną w kwocie 128 218,95 zł z tytułu wzrostu wartości...
1   Następne >   +2   +5   +10   84