Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Po 1051/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-05

procedura planistyczna, zmierzająca do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość inwestora. Skarżący...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a zatem 'bez względu na procedurę planistyczną, która jest dopiero w toku'., W ocenie skarżącego zaniechanie organu...

VII SA/Wa 1128/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

ogrodzenie wykonane w tym samym miejscu, również było niezgodne z przepisami planistycznymi, co potwierdzała decyzja PINB z dnia [...].01.2015r. utrzymana w mocy decyzją...
co poprzednie, to zachodzi analogiczna sytuacja, niezgodności z przepisami planistycznymi., Odnosząc się do zarzutu niezastosowania art. 14 ust. 1 planu miejscowego...

II SA/Kr 872/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-18

inwestycję - obiekt budowlany zaliczony do kat. XIV - uznać za zgodną z prawem, należało wykazać, że budynek jest zgodny z przepisami planistycznymi, przepisami techniczno...
prawnego decyzji WZiZT i braku obowiązujących uregulowań planistycznych, nie wystąpił o nową decyzję o warunkach zabudowy, pozwalającą na pozytywną weryfikację zrealizowanej...

II SA/Kr 697/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-22

., Po przedłożeniu przez inwestora dokumentacji, organ I instancji postanowieniem nr [...] z dnia 29 lipca 2009 r. nałożył na S. M. opłatę legalizacyjną w kwocie 25.000 zł...
., Po wniesieniu opłaty przez inwestora, organ I instancji wydał w dniu 29 stycznia 2010 r. decyzję nr [...] znak [...], którą na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy Prawo budowlane orzekł...

II SA/Łd 932/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-18

niezgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi, jak również, że organ szczebla powiatowego nie poczynił żadnych ustaleń co do tego, jakie miejscowe przepisy planistyczne...
planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki, co uniemożliwia ocenę prawidłowości lokalizacji obiektu w świetle przepisów planistycznych. Co więcej, dużą...

VII SA/Wa 2863/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

, którego przeznaczenie nie zostało ustalone, co z kolei wyłącza możliwość badania zgodności spornej inwestycji z miejscowym porządkiem planistycznym., Odnosząc się zaś do argumentacji...
o wymierzeniu opłaty legalizacyjnej jak i ewentualna decyzja zmierzająca do usunięcia skutków samowoli budowlanej na tej nieruchomości. Ponadto, podkreśliła, że § 12 ust. 1...

VII SA/Wa 1806/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

, organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Zgodnie z ust. 6 omawianego przepisu organ nadzoru budowlanego, w przypadku...
gdy budowa nie została zakończona, po wniesieniu opłaty legalizacyjnej, zezwala, w drodze postanowienia, na dokończenie budowy. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty...

II SA/Kr 841/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-17

wymienionych dokumenty o charakterze planistycznym, jako że z natury prawnej są one alternatywne. W postanowieniu z dnia 16 lutego 2010 r. organ nie rozstrzygnął...
o charakterze planistycznym, jako że z natury prawnej są one alternatywne., W okresie aż do wydania ww. wyroku NSA z 7 maja 2015 r. inwestor pozostawał w niezawinionej niepewności...

II SA/Łd 1089/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-20

, obejmującą podatek od towarów i usług oraz kwotę 34 (trzydzieści cztery) złotych, stanowiącą opłatę skarbową od pełnomocnictw, łącznie kwotę 326,80 (trzysta dwadzieścia...
bowiem porządek planistyczny, który powinien być zachowany w trakcie realizacji każdej inwestycji budowlanej., W świetle powyższego na uwzględnienie zasługuje...

VII SA/Wa 677/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem. W niniejszym przypadku brak jest uchwalonych przepisów planistycznych, co wynika z pisma z 2 maja 2018 r. Urzędu Dzielnicy...
, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych i 17 zł tytułem poniesionej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa., Stanowisko skarżącego znalazło rozwinięcie...
1   Następne >   3