Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II SA/Łd 142/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-13

opłaty planistycznej p o s t a n a w i a: - nakazać zwrot na rzecz strony skarżącej - G. K. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, kwoty...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] roku w sprawie opłaty planistycznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 20 marca 2012 roku odrzucił...

II SA/Go 712/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej postanawia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej., Na wezwanie Sądu pełnomocnik skarżącej złożył do Sądu...

II SA/Ol 495/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-09-06

niejawnym sprawy ze skargi A.O. i H.O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia 1. odrzucić skargę...
, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, na decyzję tego organu z dnia [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 7241,40 zł z tytułu...

II SA/Wr 702/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-04

opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy M. postanawia...
Odwoławczego w L. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia obowiązku uiszczenia jednorazowej opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości...

II SA/Lu 225/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu...
. złożyła skargę do Sądu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Łd 1568/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej p o s t a n...
Administracyjnego w Łodzi wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. w przedmiocie ustalenia opłaty...

II SA/Łd 685/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-17

[...] Nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości p o s t a n a w i a: 1. odrzucić skargę; 2. nakazać zwrot z funduszu Skarbu...
Administracyjnego w Łodzi na decyzję z dnia [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30...

II SA/Ol 628/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-08-10

niejawnym sprawy ze skargi A. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r., Nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej- odmowy przywrócenia...
od decyzji Wójta Gminy O. z dnia 3 grudnia 2008 r., dotyczącej ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego...

I SA/Lu 608/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-22

umorzenia opłaty adiacenckiej oraz planistycznej. Podstawę prawną odrzucenia skargi stanowił art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...
niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia opłaty adiacenckiej oraz opłaty...

II SA/Gl 565/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-11

5.424,75 zł - stanowiąca wartość opłaty planistycznej nałożonej zaskarżoną decyzją na Z. O. (vide: pismo skarżącego z dnia 7 czerwca 2014 r. - karta nr 9 akt sprawy...
, jako wartość przedmiotu zaskarżenia przyjęto jedynie kwotę opłaty planistycznej przypadającej na jego osobę, nie uwzględniając należności dotyczącej B. O.., Przyznane wynagrodzenie...
1   Następne >   +2   4