Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SAB/Wa 468/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-02

z prośba o udzielenie informacji o planistycznym przeznaczeniu terenu przed dniem wejścia w życie tzw. dekretu warszawskiego. Jednocześnie organ wskazał, że nabycie spadku...
2015 r., Prezydent [...] w pismach z 3 lipca 2017 r. wystąpił do: 1) Archiwum Państwowego w [...] o przesłanie dokumentacji planistycznej z daty poprzedzającej wejście...

I SA/Wa 2217/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną. Odnośnie do spornej nieruchomości organ przyjął, iż została...
wniosek o przyznanie dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną, jeżeli korzystanie z gruntu...

I OSK 746/11 - Wyrok NSA z 2012-05-24

nieważności orzeczenia. W uzasadnieniu decyzji wskazało, iż cała przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w strefie planistycznej 'tereny przeznaczone pod kolejowe urządzenia...
1353/08., Sąd przyjął, że rozpoznając ponownie sprawę Kolegium prawidłowo między innymi ustaliło, iż cała nieruchomości nr hip. [...] znajdowała się w strefie planistycznej...

I SA/Wa 1855/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

. w 2/48 części, M. P. w 1/48 części oraz A. P. w 1/48 części; II. ustaleniu opłaty rocznej z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu opisanego w pkt I decyzji...
przewidziane w art. 214 ugn, a nie przesłanka planistyczna z art. 7 ust. 2 dekretu. Wobec tego na przeszkodzie zwrotu nieruchomości w trybie art. 214 ugn nie tyle stoi...

I OSK 622/06 - Wyrok NSA z 2006-07-05

. 279) oraz bonifikaty od opłat rocznych za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste w trybie i na zasadach art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
. 68 ust. 1 pkt 4 i art. 214 ustawy o gospodarce nieruchomościami 'w celu ujednolicenia wysokości czynszu symbolicznego oraz opłat rocznych za oddawane w użytkowanie...

I SA/Wa 1266/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-16

Miejskiego w W opłaty manipulacyjnej od wniosku o własność czasową., Orzeczeniem administracyjnym z dnia [...] czerwca 1950 r. Prezydium Rady Narodowej w W. odmówiło...
jedynie o pozwolenie na dokonanie rozbiórki znajdującego się na posesji budynku oraz o odszkodowanie za przejęty grunt. Zgodnie zaś z konstrukcją zapisów planistycznych...

I SA/Wa 1125/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

, jaki wzorzec planistyczny był obowiązujący w dacie jego wydania oraz jakie było przeznaczanie gruntu w tym planie, lecz oparcie go na bliżej nieokreślonym planie...
k.p.a. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 7 ust. 2 dekretu poprzez nieprawidłowe ustalenie wzorca planistycznego obowiązującego w dacie wydawania orzeczeni, poprzez...

I SA/Wa 1212/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-29

. Tylko wówczas możliwa była realizacja założeń planistycznych, które stanowią nie o budynku mieszkaniowym, ale o zespołach mieszkaniowych budownictwa społecznego., Przy czym organ...
lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną. Gmina miała obowiązek uwzględnienia wniosków, jeżeli korzystanie z gruntów przez dotychczasowych właścicieli dało się pogodzić...

I SA/Wa 1146/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-14

dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną., Gmina miała obowiązek uwzględnienia wniosków, jeżeli korzystanie z gruntów przez dotychczasowych...
. Aktualnie sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]. W sytuacji braku planu miejscowego wskazania planistyczne opierają się na Studium...

I SA/Wa 1209/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-23

się w jednostce planistycznej MD-5, z przeznaczeniem terenu na funkcje mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy, z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej...
symbolicznym (później prawa własności czasowej, obecnie zaś prawa użytkowania wieczystego) lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną., Byli właściciele omawianej nieruchomości...
1   Następne >   +2   4