Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Rz 1002/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-07

, że nie uchyla się od zapłacenia powyższej opłaty, a jedynie kwestionuje wartość nieruchomości od której ustalono wysokość opłaty planistycznej., W odpowiedzi na skargę...
wieczystą KW nr [...]. W dniu [...] marca 2011 r. Burmistrz Gminy i Miasta [...] wszczął postępowanie administracyjne 'zmierzające do ustalenia opłaty planistycznej...

II SA/Ol 358/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-09-06

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]'. nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy...
tysięcy sto trzynaście złotych 5°/100) i jest to kwota opłaty planistycznej., Odwołanie od ww. decyzji wniosła D. B.. Strona podniosła w odwołaniu, że nie zgadza się z decyzją...

II SA/Bk 373/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-07-05

., Obowiązek wymierzenia tzw. opłaty planistycznej wynika z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U Nr 80, poz. 717...
opłaty planistycznej. Wyniosła ona 12.949 zł (30 % kwoty 43.164 zł)., Zarzuty odwołania i skargi sprowadzają się do kwestionowania okresu, z którego rzeczoznawca...

I OSK 41/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

m2/ przeznaczony pod zabudowę. Uchybienie to miało bezpośredni wpływ na wysokość opłaty planistycznej ustalonej dla skarżących. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...
Odwoławczego w P. z 8.04.2002 r. w przedmiocie tzw. 'opłaty planistycznej'., Z uwagi na to, że podstawa kasacyjna odnosząca się do naruszenia prawa materialnego w istocie...

II SA/Kr 494/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-01

należnej opłaty planistycznej. Kolegium stwierdziło też, że przyjęte transakcje miały miejsce na rynku lokalnym, biorąc pod uwagę teren jednostki ewidencyjnej Podgórze...
normatywny 'dzień sprzedaży' ma zatem relewantne znaczenie dla ustalenia wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej. Tylko tak dokonane porównanie...

OSK 1495/04 - Wyrok NSA z 2005-06-03

tego wyliczenie opłaty planistycznej zgodnie z wymogami par. 50 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości...
. z dnia 27 stycznia 2004 r. (...) w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy...

II SA/Sz 50/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

. Natomiast powołany w odwołaniu operat szacunkowy z 28 maja 2013 r. sporządzony został dla ustalenia renty planistycznej. Dla celów opłaty adiacenckiej z tytułu podziału...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...

II SA/Sz 43/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

w odwołaniu operat szacunkowy z 28 maja 2013 r. sporządzony został dla ustalenia renty planistycznej. Dla celów opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, operat...
planistycznej można traktować jako kontroperat w odniesieniu do operatu sporządzonego dla potrzeb opłaty adiacenckiej, tym bardziej, że w obu operatach wzięto pod uwagę te same...

II SA/Sz 1394/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-10

w postępowaniu zmierzającym do ustalenia opłat adiacenckich oraz planistycznych jest operat szacunkowy sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie bowiem z art. 154 ust. 1...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

II SA/Go 374/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta z dnia...
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Powyższa decyzja została wydana w oparciu o następujące ustalenia:, Decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r...
1   Następne >   3