Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Gd 205/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-26

stawkę procentową opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu (tzw. renty planistycznej) na 30 % wzrostu wartości nieruchomości...
w wysokości 30% dało kwotę opłaty w wysokości 6.117,00 zł. Rzeczoznawca majątkowy nie uwzględnił przy obliczaniu opłaty planistycznej wzrostu wartości nieruchomości wynikającego...

II SA/Lu 965/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-04

[...]. Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę Wójt Gminy decyzją Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2003r...
grudnia 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie 17.760,00 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Lu 757/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

[...]Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy z dnia...
., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej dokonano na podstawie art. 36 ust. 3.7 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r...

II SA/Bk 730/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-11-17

. z [...] czerwca 2022 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu 'R.' Sp. z o.o. (dalej jako: 'skarżąca...
wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Na przedmiotowe tereny została ustalona stawka procentowa opłaty planistycznej w wysokości...

II SA/Sz 906/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-05

dopuszczalnej metody szacowania dla ustalenia należnej opłaty planistycznej. Organ prawidłowo ocenił w szczególności dopuszczalność zastosowania metody porównania parami...
świadomość znaczenia regulacji planistycznych i znała lub z łatwością mogła ustalić stawkę procentową opłaty planistycznej ustalonej w planie., W ocenie Kolegium, brak...

II SA/Lu 1084/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-07

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: jednorazowej opłaty planistycznej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę Samorządowe Kolegium...
opłatę planistyczną w wysokości 9.520 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, położonej w D...

II SA/Lu 821/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-03

opłaty planistycznej należy dokonywał w ten sposób, aby wycena ta nie została zakłócona przez inne czynniki, a przede wszystkim - przez wzrost bądź spadek wartości...
nieruchomości spowodowany podziałem dużej działki na mniejsze działki. Opłata planistyczna nie może obejmować zmiany wartości działki spowodowanej jej podziałem już po uchwaleniu...

II SA/Po 351/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-23

/-/ A. Łaskarzewska Decyzją z [...] Burmistrz Miasta i Gminy ustalił pobranie od T. i R. B. opłaty planistycznej za działkę nr [...] o pow. 5100m2 w wysokości 5013 zł...
. 630 m2 - 1.765 zł, od pow. 1310 m2 - 5 zł, od pow. 3160 m2 - 16.120 zł. Dlatego kwota opłaty planistycznej wynikająca z różnicy wartości nieruchomości przed uchwaleniem...

II SA/Po 707/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-24

na [...] zł. W związku z tym zdaniem skarżącego wartość działki nr [...] po uchwaleniu planu miejscowego powinna wynosić [...] zł, a opłata planistyczna powinna być ustalona...
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), obowiązek naliczenia opłaty planistycznej w związku...

II SA/Po 705/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-24

wynosić [...] zł, a opłata planistyczna powinna być ustalona na kwotę [...] zł, nie zaś na kwotę [...] zł., Skarżący zakwestionował spełnienie przez rzeczoznawcę...
. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), obowiązek naliczenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem planu miejscowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   12