Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

II SA/Gl 764/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-10

. Aktualnie opłata planistyczna stanowi różnicę między wartością wynikającą z obowiązującego planu a wartością korzystniejszą dla strony z dwóch pozostałych kwot. W okresie...
tego postępowania. Odwołując się do art. 922 Kodeksu cywilnego, stwierdziła, że nie ma on zastosowania do opłaty planistycznej jako obowiązku publicznoprawnego., Dodała, że Wójt...

III SA/Po 18/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-05

powyższych opłat planistycznych w innej (mniejszej) wysokości albo też obowiązek zapłaty tychże opłat wygaśnie, z uwagi na upływ terminu. Skarżąca wskazała na sytuację finansową...
spółki. Podkreśliła, iż nie dysponuje ona środkami pozwalającymi na zapłatę którejkolwiek z ustalonych opłat planistycznych, a złożenie przez Wójta Gminy [...] wniosku...

II SAB/Kr 91/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-30

jednorazowej opłaty planistycznej. Domagali się stwierdzenia bezczynności w rozpatrzeniu złożonego przez nich w dniu 25 stycznia 2016 r. wniosku o umorzenie przypadających Gminie...
W. należności z tytułu ustalonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 7 grudnia 2015 r. jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie 2.096,00 zł...

II SA/Gl 236/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-31

prawidłowość ustalenia wysokości należnej opłaty z tytułu renty planistycznej. Wreszcie odnosząc się do kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie umorzenia...
Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu renty planistycznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej...

V SA/Wa 1298/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

nr [...] z [...] stycznia 2011r., wystawiony na skarżącego, obejmujący zaległości powstałe w wyniku niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności...
powstałe w wyniku niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności głównej 22.652.00 zł za rok 2008 i przekazał go Naczelnikowi Urzędu...

II GSK 1000/16 - Wyrok NSA z 2017-02-28

. nr [...] w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oddala skargę kasacyjną. II GSK 1000/16, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z 28 października 2015 r., Wojewódzki Sąd...
. nr [...], dokonanej w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynikało że:, W dniu [...] lutego 2008 r...

III SA 1361/02 - Postanowienie NSA z 2002-09-27

. (...) w przedmiocie opłaty administracyjnej - postanawia odrzucić skargę. Rada Gminy N. w par. 1 pkt 3 uchwały (...) z dnia 28 grudnia 2000 r. wprowadziła opłatę...
tej opłaty na 50 zł od jednego wnioskodawcy. Jako podstawę prawną uchwały powołała między innymi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

III SA/Gl 1403/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-19

, a przesądza o tym konstrukcja powołanego przepisu, z której jednoznacznie wynika, że nawet w razie spełnienia którejkolwiek z przesłanek umorzenia opłaty, należność...
planistycznej ( por. wyrok WSA w Opolu z 21 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Op 444/17)., Dokonując kontroli legalności zaskarżonych rozstrzygnięć według wskazanych wyżej...