Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Wr 198/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-06

, które doprowadziły do obciążenia osoby prawnej opłatą planistyczną. W wyroku NSA wyraził pogląd, że przepisy prawa cywilnego mogą być podstawą dla interesu prawnego jedynie w związku...
w sprawie rozpatrywanej przez NSA wymaganego związku przepisów z różnych działów prawa nie było, gdyż w sprawie renty planistycznej stroną jest tylko właściciel...

IV SA/Wa 915/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-28

miasta i gminy [...], a zadania wymienione we wniosku tj. opłaty adiacenckie i planistyczne, mogą dotyczyć jedynie części właścicieli nieruchomości, a nie wszystkich...
[...] przekracza dane niezbędne do realizacji zadań wymienionych we wniosku, tj. spraw planistycznych oraz opłat adiacenckich. Opłaty te dotyczą bowiem jedynie części...

II SA/Po 783/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-20

4, nie pobiera się opłaty za udostępnienie danych zgodnie z lit. a - na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r...
, z którego wynikałby obowiązek sporządzenia dokumentów planistycznych zgodnie z układem współrzędnych geodezyjnych., Odwołanie w imieniu Gminy wniósł Wójt Gminy podnosząc, iż wniosła...

II SA/Po 527/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-13

publiczne - wszystko to w zakresie, w jakim wskazane przepisy stanowią materialną i ustrojową podstawę do gromadzenia danych planistycznych przez organ I instancji...
te stanowią materialną i ustrojową podstawę do gromadzenia danych planistycznych przez organ I instancji, w szczególności co do danych obejmujących sposób przeznaczenia oznaczonego...

II SA/Bk 4/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-11

z przeznaczeniem pod budowę stancji paliw z usługami towarzyszącymi. Z tytułu wyłączenia organ ustalił następujące opłaty:, 1. należność w wysokości 62.607,54 zł...
z wyłączeniem z produkcji rolniczej gruntów bez decyzji do kwoty 50.180,21 zł, z wpłaty której również zwolnił zainteresowanego;, 3. opłatę w wysokości dwukrotnej...

II SA/Sz 26/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-24

), właśnie w części planistycznej planu urządzenia lasu określa się m.in. grunty przeznaczone do objęcia gospodarką leśną., Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne...
się kwoty - [...] zł (zwrot uiszczonego wpisu), [...] zł, (wynagrodzenie pełnomocnika strony skarżącej), i [...] zł (zwrot wydatków z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). ...

VII SA/Wa 275/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-27

. Przez przeznaczenie terenu należy rozumieć określenie celu, któremu dany teren ma służyć w przyszłości. W świetle powyższego dokumenty planistyczne, nie stanowią...
w Warszawie, w której wniósł o jej uchylenia jak również o zwrot opłaty sądowej w wysokości 200 zł., Zaskarżonej decyzji zarzucił:, 1. rażące naruszenie art. 7, art. 77 K.p.a....