Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Bd 1215/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-18

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1...
zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Ponadto organ wywiódł, że również analiza okresu przedawnienia dokonana na podstawie przepisów...

II GSK 1524/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1 z dnia...
, że przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Jednocześnie wskazał...

I SA/Sz 440/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-03

wykonawczego wystawionego przez Prezydenta Miasta nr [...]. Jako podstawę zarzutu wskazano nieistnienie obowiązku zapłaty opłaty planistycznej bowiem decyzje wierzyciela wydane...
, że w jego ocenie do opłaty planistycznej, jako niepodatkowej należności budżetowej, na podstawie art. 60 ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie przepisy Działu III Ordynacji...

I SA/Po 1041/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-24

planistycznej. Uzasadniając powyższe wnioski skarżący wskazali, że każdemu z nich zajęto kwoty po ponad [...] zł, mimo że ustalona opłata planistyczna wynosiła po [...] zł...
r. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy i zobowiązało skarżących do uiszczenia należnej opłaty planistycznej. W lutym 2021 r. skarżący złożyli wniosek o odroczenie...

I SA/Po 1042/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-24

planistycznej. Uzasadniając powyższe wnioski skarżący wskazali, że każdemu z nich zajęto kwoty po ponad [...] zł, mimo że ustalona opłata planistyczna wynosiła po [...] zł na każdego...
planistycznej wobec nich z uwagi na uprawomocnienie się wyroków WSA z 7 lipca 2021 r., uchylających decyzję SKO utrzymującą decyzję wymiarową Prezydenta w zakresie opłaty...

II GW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy T. z [...] maja 2014 r. odmawiającą uchylenia decyzji z [...] kwietnia 2008 roku Wójta Gminy T. ustalającą opłatę planistyczną...
prowadzonego wobec nich na podstawie decyzji ustalającej opłatę planistyczną. We wniosku poinformowali organ o postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...

V SA/Wa 1315/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-01

z tytułu renty (opłaty) planistycznej. Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy nr [...] z dnia [...] lipca 2011 r. wystawiony przez Burmistrza...
wartości nieruchomości albo możliwości pobrania jednorazowej opłaty (planistycznej) przez właściwy organ w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w związku...

III SA/Wr 536/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-04

przez wierzyciela - Burmistrza Gminy M. tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...].06.2014 r., obejmującego nieuregulowaną opłatę - rentę planistyczną za okres 1/2006 w wys...
, że nie wyraża zgody na umorzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w M. postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu wyegzekwowania opłaty planistycznej za lata 2006- 2007...

V SA/Wa 56/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

zobowiązanego sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty ,,renty planistycznej’’ - jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości...
przedstawiano zobowiązanemu zarówno podstawy prawne uprawniające organ do naliczenia i poboru opłaty planistycznej, jak również podstawy prawne prowadzenia postępowania...

V SA/Wa 438/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

wykonawczego wystawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia ...01.2010 r. nr ..., obejmującego zobowiązanie z tytułu opłaty planistycznej za 11/2005 w kwocie...
zapłaty opłaty planistycznej po śmierci ojca. Pismo z dnia ...09.2011 r. złożone przez byłego pełnomocnika M. M. M. M. i P. M. zatytułowane 'skarga' stanowi uzupełnienie...
1   Następne >   +2   4