Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SAB/Kr 217/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-04

doręczone B.J. w dniu 29 maja 2009 r. W tym dniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej., W rezultacie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego...
w przedmiocie wymierzenia opłaty planistycznej skarżącej po pierwsze nie ograniczyło prawa do jej rozpatrzenia bez nieuzasadnionej zwłoki, po wtóre nie trwało dłużnej...

II SA/Kr 633/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-27

do ustalenia opłaty planistycznej. Sąd w składzie orzekającym podziela w tym zakresie pogląd organu II instancji, zgodnie z którym przedmiotowy operat stanowiący podstawowy...

IV SA/Po 560/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-03

zwanej - 'konstytucją'), poprzez przekroczenie granic władztwa planistycznego, polegające na nieuzasadnionej ingerencji w przysługujące skarżącym własność i ograniczone...
i 2KDWpp) jako droga dojazdowa do drogi publicznej KD-Z. W zaskarżonej uchwale takowe przeznaczenie również zachowała (§ 8 pkt 9 miejscowego planu). Organ władzy planistycznej...

I OSK 387/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

. W poszczególnych paragrafach uchwały określono m.in. granice strefy płatnego parkowania, ustalono stawki opłat za parkowanie pojazdów na oznakowanych płatnych miejscach...
postojowych, wprowadzono opłatę abonamentową za parkowanie na zastrzeżonym stanowisku postojowym, ustalono zerową stawkę za korzystanie z wyznaczonych miejsc przeznaczonych...

II SAB/Po 74/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

w konkretnych sprawach czy działań dotyczących kwestii celowości pobierania opłat adiacenckich i planistycznych na cele finansowania infrastruktury technicznej gminy. Należało...
'nie pobiera opłat w rozumieniu art. 98a ust. 1 u.g.n., art. 146 ust. 1-2 u.g.n. czy też art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym[,] chociażby w celu...

II SA/Bd 284/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-29

[...], zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w B. o 'przedłużenie decyzji - naliczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w dniach od [...] listopada...
opłat za czasowe usytuowanie obiektu w pasie drogowym, a więc ustanowienie warunku legalności stanu rzeczy następującego już po zlokalizowaniu np. reklamy w pasie drogowym...

II SA/Rz 459/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-23

pasa drogowego i związanej z tym opłaty., Z akt administracyjnych sprawy wynika, że decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych...
. W przedmiotowej decyzji organ ustalił jednocześnie wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14 262,00 zł., W odwołaniu od wyżej wymienionej decyzji Spółka wniosła...

II SA/Gd 282/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-21

planistycznego wycenianej nieruchomości, bezzasadnymi., Organ odwoławczy wyjaśnił, że powyższe ustalenia planistyczne spowodowały, iż wycena przedmiotowej nieruchomości...
potwierdzone., Organ odwoławczy - ustosunkowując się do twierdzeń strony - stwierdził, że powoływanie się na ewidencję gruntów, jako dowód potwierdzenia przeznaczenia planistycznego...

VI SA/Wa 226/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 148, poz. 3717...
z późn. zm. - dalej: Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat), Od tej decyzji A. S. złożyła odwołanie, podnosząc że powyższa kwota jest wynikiem błędów i zaniedbań ZDM...

III SA/Gd 382/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-02

planistycznej wyraźnie sformułowany. Organ odwoławczy dokonał interpretacji postanowień planu w tym zakresie, wywodząc z nich wniosek, że lokalizacja zjazdu nie jest dopuszczalna...
pogarszającego sytuację skarżących, jaki i przesądzonej przez Sąd oceny prawnej, zgodnie z którą odmowa zezwolenia na lokalizację zjazdu na podstawie postanowień planistycznych...
1   Następne >   +2   4