Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

I SA/Bk 358/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-19

komunalnymi zdecydowanie zbliża ją, podobnie jak opłata adiacencka oraz renta planistyczna, do niebędących podatkami i opłatami lokalnymi niepodatkowych należności budżetowych...
uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2...

II SA/Lu 761/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-14

[...] na uchwałę Wójt Gminy z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność uchwały...
Wójt Gminy z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W dniu...

II SA/Lu 21/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

Prokuratora Rejonowego [...] na uchwałę nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek...
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: - § 1 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów: 'zamieszkujących...

II SA/Kr 1459/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-21

na terenie gminy dotyczące m.in. - opłat. Stwierdza się, że dyspozycja zawarta w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przyznaje radzie gminy...
kompetencji do uregulowania regulaminie kwestii 'opłat'., W związku z powyższym organ nadzoru kwestionuje także zapisy Rozdziału 10 Regulaminu ( § 21 Regulaminu...

II SA/Rz 830/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-04-22

turystyczną (własnych mieszkańców jest ok. 5600 osób). W sezonie turystycznym na jej terenie przebywa wiele osób nie będących jej mieszkańcami, które nie wnoszą opłaty...
za wywóz śmieci. Koszty tego wywozu muszą być pokryte z opłat, które uiszczają tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na nieruchomościach niezamieszkanych...

II SA/Ol 780/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-07

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę...
o odpadach wojewódzki plan gospodarki odpadami ma charakter aktu planistycznego i nie ma charakteru normatywnego. Nie jest zatem możliwe uznanie wojewódzkiego planu gospodarki...

II SA/Łd 530/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-15

dodatkowych opłat oraz schematu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych...
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;, 2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;, 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone...

IV SA/Wa 1220/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

planistyczne; konkretyzacja powyższych przepisów jest zawarta w art. 15 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy; wynika stąd brak prawnych możliwości swobodnego regulowania przez radę...
28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego...

II SA/Łd 570/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-28

wodomierza głównego nie mogą ulec zmianie, w sytuacji gdy ustawa przewidując brak możliwości pobierania opłat za zmianę warunków przyłączenia dopuszcza możliwość zmiany...
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 471) władztwo planistyczne gminy, jak i przyznane gminie, na podstawie przywołanego wcześniej art. 19...