Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Gd 191/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-07-07

., jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to opłaty planistyczne ma ustalać wójt (burmistrz, prezydent) w drodze decyzji, a jego rozstrzygnięcia...
ogranicza jedynie przepis art. 36 ust. 4 zd. 3, nie może on mianowicie ustalić opłaty planistycznej wyższej niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości (Ustalanie opłat...

II SA/Gd 467/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-16

stawkę opłaty planistycznej., Samorządowe Kolegium Odwoławcze ponownie rozpatrując wniosek A. P. wskazało na zawarte w przepisie art. 156 § 1 K.p.a. podstawy stwierdzenia...
, którą określił kwotę opłaty planistycznej, co potwierdza, że Kolegium przeprowadziło postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności z naruszeniem przepisu art. 77...

II OSK 228/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

planów zagospodarowania przestrzennego . Opłaty planistycznej ( o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy ) nie pobiera się , mimo zmiany planu powodującego wzrost wartości...
wartości nieruchomości , służące określeniu opłat planistycznych , o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy . Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje...

II SA/Bk 376/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-06

procentowe, na podstawie których ustala się tzw. opłatę planistyczną. Z kolei w art. 15 ust. 3 tej ustawy wskazano co może być fakultatywnie unormowane w miejscowym planie...
prawodawca stanowi o tzw. władztwie planistycznym gminy, które można zdefiniować jako przekazanie gminie kompetencji w zakresie władczego przeznaczania i ustalania zasad...

II SA/Lu 423/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

stanowić dowodu uprawniającego do zalegalizowania samowoli budowlanej, a wcześniej do ustalenia opłaty planistycznej., Warunkiem legalizacji samowoli jest zgodność konkretnej...
ze skargi B. W. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej I. uchyla zaskarżone postanowienie...

II SA/Sz 122/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-14

wysokości opłaty planistycznej jest należyte zakwalifikowanie danego obiektu do odpowiedniej kategorii obiektów budowlanych. Właściwe ustalenie rodzaju samowolnie...
w Szczecinie na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej I. uchyla zaskarżone postanowienie...

II SA/Rz 735/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-09

NSA z dnia 6.09.2002 r., sygn. akt II SA/Wr 93/02 - OSS 2003/1/15, w którym stwierdzono, że obowiązek zapłaty jednorazowej opłaty /renty planistyczne/ pobieranej...
usług nauki, usług komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej pomiędzy ulicami: Wetlińską i Bieszczadzką w R. w części ustalającej jednorazową opłatę od wzrostu...

II OSK 649/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej 1. uchyla...
wysokości opłaty legalizacyjnej., Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku postanowieniem z dnia...

VII SA/Wa 1607/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

. z o. o. z siedzibą w P. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2012r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej...
- młyna cukru wraz z silosem cukru zlokalizowanych na działce o nr ewid. [...], na terenie firmy przy ul. [...] w P. - wysokość opłaty legalizacyjnej na sumę za Młyn...

II OSK 1170/17 - Wyrok NSA z 2018-01-11

- zaświadczenie autora zapisów planistycznych, decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia wraz z uzgodnieniem Starosty Tomaszowskiego, decyzję Ministra...
planistycznymi., W uzasadnieniu pisma urbanisty wyjaśniono, że wyznaczając tereny przeznaczone pod budowę elektrowni wiatrowych organ planistyczny miał na uwadze...
1   Następne >   +2   +5   +10   49