Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X
  • Skarżony

VI SA/Wa 973/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-29

lub jego zmiany stały się obowiązujące. Notariusz nie ustala opłaty planistycznej dlatego może jedynie ustnie pouczyć strony (a nie w akcie) o możliwości wszczęcia postępowania...

VI SA/Wa 678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

tej gminy o zapłatę pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste; nieprawidłowo wyliczono i pobrano opłaty i taksę; nieprawidłowo uczyniono odrębną własność piekarni...
na następujące jej nieprawidłowości: nie wskazano która ze stron i jaką opłatę wniosła oraz pod jaką pozycją rejestru opłata ta została zaewidencjonowana; argumentacja...

VI SA/Wa 707/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

i opłaty sądowej, jak również brak pouczenia stron o treści art. 5 u.k.w.h., Niezależnie od uchybień wytkniętych skarżącej Komisja II stopnia stwierdziła, że M. W. popełniła...
, o obowiązku płacenia przez spółkę K. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Błędem natomiast było pouczenie o treści art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

VI SA/Wa 1404/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

upadłościowego i naprawczego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 'o zastawie i hipotece' (bez bliższego wyjaśnienia treści i zakresu). Wskazała na brak odniesienia...
do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, co miałoby znaczenie z punktu widzenia ewentualnej renty planistycznej oraz na zaniechanie zwrócenia uwagi na art. 5 ustawy...

VI SA/Wa 1405/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

planistycznej., W ocenianym projekcie aktu notarialnego brak jest odniesienia się do treści art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie...
, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, która może sięgać...

VI SA/Wa 1631/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

jednolity: Dz. U.2010 Nr 101 poz 649 ze zm.) 0,5%, to jest pobrano.........................12.500,00 zł, Tytułem opłaty sądowej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28...
notariusza (w maksymalnej wysokości) oraz podatków i opłat, jeśli są należne, do których pobrania zobowiązany jest notariusz - z powołaniem podstawy prawnej. Zdających...

VI SA/Wa 613/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

ustawy o księgach wieczystych i hipotece,, e) nieprawidłowość w naliczeniu i pobraniu opłaty sądowej,, f) brak zgody gminy na dokonanie wykreślenia z księgi wieczystej...
planistycznej. Zagadnienie to nie zostało w projekcie aktu notarialnego wyjaśnione., Nie zawarto także istotnej dla stron informacji o obowiązku podatkowym nabywcy prawa...