Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

II SA/Bd 290/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

z [...] grudnia 2006r. , numer [...], ustalił dla J. S. K., A. K., E. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
opłaty planistycznej w wysokości [...] zł zaliczył odszkodowanie w wysokości [...] zł . Pozostała część opłaty planistycznej tj. kwota [...] zł została przez strony...

II OSK 137/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie opłaty planistycznej oddala skargę kasacyjną...
Odwoławczego w K. z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie zwrotu opłaty planistycznej., Wyrok ten został wydany w następującym stanie...

II OSK 1623/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego w nawiązaniu do sprzedaży w dniu 2 marca 2011 r. działek...
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił T.G. opłatę planistyczną w wysokości 126.000 zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Gd 333/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-18

Gminy z 15 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty planistycznej należnej od H. K. oraz L.K. oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w sprawie wskazano, że Wójt Gminy decyzją z 15 czerwca 2007 r. ustalił H. K. ora L. K. opłatę planistyczną., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 25 października 2007 r...

II OSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-04-04

Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty oddala skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd...
na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty: pkt 1 - zobowiązał Wójta...

II SA/Po 903/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-01

+ [...]m² pod poszerzenie drogi i pod drogę = [...]zł), co oznacza wzrost wartości wynoszący [...]zł., W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną odpowiadającą...
nieważność powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy Komorniki z dnia 27 grudnia 1999r. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki nr [...]. Zdaniem Kolegium...

III SA/Lu 344/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Gminy Włodawa z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. zasądza od Wojewody...
procentowej opłaty planistycznej., W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że Rada Gminy Włodawa, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

II SA/Kr 1086/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-16

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 16 maja 2012 r., znak: [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie zwrotu opłaty planistycznej skargę oddala Decyzją z dnia 9 maja...
nieważność decyzji Wójta Gminy Liszki nr [...] z dnia 9 maja 2008 r. ustalającej opłatę planistyczną., Wnioskiem z dnia 15 marca 2011 r., E. F. i Z. F. zwrócili się do Wójta...

IV SA/Wa 2097/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17

W. ustalił K. i J.K. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 415.843,95 zł, należną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym...
nr [...], Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Zarząd B. decyzją Nr [...] z dnia [...] listopada 2011 roku orzekł o naliczeniu K. I J. K. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości...

II OSK 483/09 - Wyrok NSA z 2010-03-09

wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie, a nie nieruchomości gruntowe, w skład których owe działki wchodzą. Jednocześnie pełnomocnik...
stwierdził, iż podział geodezyjny nieruchomości w ogóle nie ma znaczenia dla bytu prawnego wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie art. 37 ust. 7...
1   Następne >   +2   +5   +10   64