Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

I SA/Op 305/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-08-19

kosztów promocji., 5) brak uwzględnienia kosztów zużycia mediów i innych kosztów, podatków i opłat,, 6) niespójność opisu operacji z etapami biznesplanu,, 7) podanie...
środków unijnych na danym obszarze za pośrednictwem LGD, zgodnie z założeniami strategii rozwoju lokalnego (dalej: 'LSR'), czyli specjalnego dokumentu planistycznego...

I SA/Kr 1307/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-14

, upoważnienie do reprezentacji, informację o rozstrzygnięciu protestu i potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej., W odpowiedzi na skargę Zarząd Województwa podtrzymał dotychczasowe...
oraz dokumentów planistycznych, wyciągu z dokumentacji technicznej, mapy lokalizującej projekt w najbliższym otoczeniu, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele...

I SA/Sz 376/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-13

rozwoju przez, brak pouczenia Skarżącej o wysokości, terminie i sposobie uiszczenia opłaty od skargi., Podnosząc takie zarzuty skarżąca Spółka wniosła o:, 1) uwzględnienie...
w podpunkcie 'uruchomienie serwisów, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on line (zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat...

V SA/Wa 1258/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-08

tego kryterium. Wskazano tutaj, iż wbrew twierdzeniom skarżącej opłata 62 zł na miesiąc dla szkół zainteresowanych projektem W. za internetowe seminarium nie wskazuje...
również, iż plan działania jest planistycznym dokumentem, który został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący dla PO KL i przyjęty do realizacji. Zawarte w nim treści opisujące m.in....