Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Go 293/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją administracyjną z dnia [...] grudnia 2008r nr [...], Burmistrz...
Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r. w sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości...

II SA/Go 496/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-03

., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego E.B. kwotę 763...
. 104 k.p.a. oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr XXVI/217/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj...

II SA/Go 423/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. W dniu [...] lipca 2012 roku Wójt Gminy wszczął...
jej podziału na mniejsze działki., Decyzją z dnia decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 roku, znak: [...] ustalił dla P. G. i M.Z. (dalej: strona) opłatę adiacencką w wysokości 4.030...

I OSK 1402/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

Mieszkaniowej 'R.' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
[...] listopada 2009 r. nr [...] wraz z decyzją organu pierwszej instancji w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach...

I OPS 5/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

.) dotyczy rozstrzygnięcia o ustalenia opłaty adiacenckiej decyzją ostateczną. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Prezes NSA Janusz Trzciński Sędziowie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...

II SA/Go 832/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-25

. sprawy ze skarg J.K. i W.K., Prokuratora Okręgowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala...
. 2603, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nr V/29/03 z dnia [...] września 2003 roku w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz.Urz. Województwa...

II SA/Łd 640/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-15

roku sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. LS Samorządowe Kolegium...
, obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 4.968 zł (po waloryzacji według wskaźnika zmian cen towarów i usług - 6.536,87 zł), wynikającej ze wzrostu wartości...

II SA/Sz 944/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-09

. i Z. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...], [...], [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...], o numerach...
ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem geodezyjnym, w wysokości ogółem [...] zł należną Miastu [...], w równych kwotach...

II SA/Łd 1508/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta Ł. z dnia [...], Nr [...]; 2. zasądza...
. - U., od decyzji Zarządu Miasta Ł. Nr [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, działając na podstawie przepisu art. 98 ust. 4 i art. 146 ust. 2 ustawy...

II SA/Sz 577/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-13

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej o d d a l a skargę Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] r., Nr [...], [...], na podstawie art. 98...
Miasta z dnia [...]r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 stycznia 2006r. Nr 1 poz. 8) i art. 104 Kpa - ustalił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100