Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 3414/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

nieruchomościami, który to przepis wyraźnie stanowi, że ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości...
Miasta i Gminy Ś. wszczął postępowanie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej wobec J. N. oraz jego brata K. N. jako współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. G...

VI SA/Wa 3410/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

zadania dotyczyła kwestii ustalenia opłaty adiacenckiej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości w sytuacji, gdy operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego...
uiszczenia opłaty adiacenckiej oraz zaliczeniu w poczet materiału dowodowego nieaktualnego operatu szacunkowego. Brak wskazania naruszenia właściwych przepisów prawa tj...

VI SA/Wa 1484/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-09

właściciela, wzrośnie jej wartość, opłata adiacencka może być ustalona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji:, A. w terminie 3 lat od dnia...
adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości...

VI SA/Wa 150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

sporządzającym opinie o wartości nieruchomości, o których mowa w art. 146 ust. 1a, a także osobom zobowiązanym do wniesienia opłaty adiacenckiej, właściwe podmioty...
ten jest sporządzany przed wszczęciem postępowania o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej i jest włączony do sprawy, tak jak to miało miejsce w tej sprawie na podstawie...

VI SA/Wa 521/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

adiacencką, która bez wątpienia jest opłatą lokalną., Minister Sprawiedliwości nie zgodził się z taką argumentacją i wskazał na treść art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy...
: podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych (zob. art. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Powołana przez skarżącego w odwołaniu opłata adiacencka...

II GSK 973/15 - Wyrok NSA z 2016-12-01

na wniosek właściciela, wzrośnie jej wartość, opłata adiacencka może być ustalona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji:, A. w terminie 3 lat od dnia...
. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wbrew twierdzeniom skarżącej Sąd uznał, że pytanie to dotyczyło terminu nałożenia opłaty adiacenckiej. Na pytanie nr 51...