Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 905/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

wodociągowo-kanalizacyjnej. Zauważono, że alternatywnie Rada Gminy mogła zastosować tzw. opłaty adiacenckie, które byłyby jednak niewspółmiernie wyższe niż zakwestionowane...
finansowy mieszkańców w tej inwestycji (w drodze samoopodatkowania się mieszkańców, poprzez nakładanie opłat adiacenckich), jednakże nie w drodze aktu prawa miejscowego...

I SA/Wa 1024/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-21

a pobierane w ten sposób opłaty zaliczano na poczet opłat adiacenckich w rozumieniu art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz...
[...] lutego 2001 r. w przedmiocie wysokości opłat partycypacyjnych w roku 2001 1) stwierdza, że zaskarżona uchwała jest niezgodna z prawem; 2) stwierdza, że zaskarżona...

I OSK 1337/05 - Wyrok NSA z 2006-02-16

(Dz.U. nr 30, poz. 127 ze zm.), który dotyczy opłat adiacenckich, nie może zaś stanowić podstawy do nakładania na właścicieli nieruchomości obowiązku uiszczenia z góry...
tego przepisu w przypadku ustanowienia opłat adiacenckich';, 3) naruszenie art. 94 w zw. z art. 101 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym przez to, że przyjęto, iż uchwała Rady...

II SA/Rz 16/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-24

. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości /Dz. U. nr 30, poz. 127 ze zm./, który dotyczy opłat adiacenckich. Natomiast nie stanowi podstawy prawnej do nakładania...
są już wpłacone określone kwoty, ale nie w takiej wysokości jak ustalono zaskarżoną uchwałą i nie pod rygorem egzekucji, nie pod warunkiem ustalenia opłaty adiacenckiej. Zaskarżona...

IV SA/Wa 2819/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

za budowę sieci od osób, które chcą mieć wodociąg. Funkcję takiej opłaty spełnia opłata adiacencka., 7. Zaskarżona uchwała posiada wszystkie elementy prawa miejscowego...
r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich (art. 143-148)., 5. W konkluzji, Sąd stwierdza, iż uchwała została podjęta bez podstawy...

IV SA/Wa 2820/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

wodociąg. Funkcję takiej opłaty spełnia opłata adiacencka., 7. Zaskarżona uchwała posiada wszystkie elementy prawa miejscowego, obowiązującego na terenie Gminy. Została...
.), w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich (art. 143-148)., 5. W konkluzji, Sąd stwierdza, iż uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, a zatem z rażącym...

IV SA/Wa 712/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-15

. o gospodarce nieruchomościami (wówczas opubl. w Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) - w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich; w polskim systemie prawnym - poza tą...
Gminy M. z dnia [...] grudnia 1999 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonanie przyłącza do sieci stwierdza nieważność uchwały w całości...

II SA/Gd 579/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

opłaty adiacenckie, wydawane w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 144 i 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami., Prokurator wyjaśnił...
Prokuratora Rejonowego na uchwałę Zarządu Gminy z dnia 1 czerwca 1999 r., nr 10/99 w sprawie opłaty za podłączenia do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizację...