Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 477/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie części opłaty adiacenckiej 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy O. w sprawie z wniosku skarżącego o umorzenie pozostałej do zapłaty części opłaty adiacenckiej. Uzasadniając skargę...

I OSK 1588/12 - Wyrok NSA z 2013-01-08

O. postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie części opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 477/11 Wojewódzki...
opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że skarżący wniósł skargę na niezastosowanie się przez Wójta Gminy O. do obowiązków, o których mowa w art. 55 §...

I SAB/Wa 269/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-03

niejawnym sprawy ze skargi W.W. na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 26 maja 2009 r. o umorzenie zaległych opłat adiacenckich postanawia...
oraz ustanowienie adwokat w sprawie ze skargi W. W. na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 26 maja 2009 r. o umorzenie zaległych opłat adiacenckich...

I SAB/Wa 270/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-03

niejawnym sprawy ze skargi W.W. na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie odsetek od naliczonej i niezapłaconej w terminie opłaty adiacenckiej...
w terminie opłaty adiacenckiej postanawia odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. P O S T A N...

II SAB/Sz 102/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-30

(poza dotyczącą nas bezpośrednio decyzją z dnia [...]) w ostatnich trzech latach, wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia mieszkańcom gminy opłaty adiacenckiej...
ustalenia opłaty adiacenckiej pomimo wcześniej wszczętego postępowania co do jej ustalenia i, jeśli takie odstąpienia miały miejsce, co było ich przyczyną?, W odpowiedzi...

II SA/Ol 703/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-10-05

niejawnym sprawy ze skargi M. K. i K. K. na decyzję Wójta Gminy G. z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę. M.K. i K.K....
(dalej jako: skarżący) wnieśli skargę na decyzję Wójta Gminy G. (dalej jako: organ I instancji) z '[...]' w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu...

II SA/Bd 519/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-15

niejawnym sprawy ze skargi MKZ NSZZ '[...]' [...] S.A. w [...] na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
[...] przy [...]. w [...] opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W decyzji tej zawarto pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania...

II SA/Gl 1175/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-25

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.M. na upomnienie Wójta Gminy P. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę...
B.M. (dalej: 'skarżąca') wniosła do tut. Sądu skargę na upomnienie Wójta Gminy P. z dnia [...]r., nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Upomnienie to wydane zostało...

II SA/Go 242/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-26

niejawnym sprawy ze skargi J.S. na decyzję Wójta Gminy z dnia [...] r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia...
Kolegium Odwoławczego w sprawach dotyczących usunięcia materiałów budowlanych z nieruchomości skarżącego oraz ustalenia opłaty adiacenckiej od tej nieruchomości...

II SA/Sz 396/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-30

skargi T. D. oraz A. P. na decyzję Wójta Gminy z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: 1. odrzucić skargę 2. zwrócić...
z dnia [...] Nr [...] Wójt Gminy P. nałożył na T. D. oraz A. P. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, utrzymaną następnie w mocy decyzją ostateczną...
1   Następne >   +2   5