Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 38/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-04

w Augustowie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń...
nr LI/501/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania...

II SA/Bk 20/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-21

Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w A. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu...
Miejska w A. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń...

II SA/Ke 131/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-25

z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy stwierdza nieważność § 1, § 2, § 3, §...
z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Daleszyce, Rada Miejska...

IV SA/Wa 3050/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

nieruchomościami właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy tych urządzeń poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich., Ponadto należy zwrócić uwagę...
w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zasad naliczania jakichkolwiek opłat lub też nakładania obowiązku partycypacji w kosztach związanych...

IV SA/Wa 1809/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-15

zaskarżonej uchwały w części odnoszącej się do opłaty ryczałtowej za przyłączenie się do sieci wybudowanej i sfinansowanej przez gminę. I.1. Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej...
kosztem i staraniem przyłączyć się do wybudowanej przez gminę sieci, wnoszą opłatę ryczałtową w wysokości 300,00 zł za przyłączenie się do sieci wybudowanej...

VIII SA/Wa 495/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

kosztów budowy sieci organy gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci), albo też mogą zarządzić przeprowadzenie referendum...
w kosztach jej budowy. Ewentualne sfinansowanie przynajmniej części kosztów budowy sieci organy gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich...

II SA/Bk 299/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-07-11

przyłączenia. Jedynymi opłatami ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości jako partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej są opłaty adiacenckie...
przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i w konsekwencji podstawę ustanowienia opłat, co nastąpiło w § 42 ust. 1 Regulaminu., W uzasadnieniu skargi Prokurator wskazał...

IV SA/Wa 233/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich. Poza tą ustawą w polskim systemie prawnym żaden przepis nie dawał gminie uprawnień...
źródła prawa powszechnie obowiązującego - aktu prawa miejscowego. Na jej podstawie dochodziło bowiem do wiążącego obciążenia mieszkańców gminy obowiązkiem ponoszenia opłat...

VIII SA/Wa 493/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

nieruchomościami dotyczące opłat adiacenckich. Przypomnieć należy, że jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez wyraźnego...
polegające na przekroczeniu delegacji ustawowej poprzez nałożenie w § 16 ust. 1 i 2 oraz 4 lit d na odbiorców usług obowiązku ponoszenia opłaty za przyłączenie nieruchomości...

II SA/Ol 152/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-09

wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej jest instytucja opłat adiacenckich uregulowana w przepisach art. 143-148 u.g.n. Są to opłaty...
usługę poprzez ustalenie sposobu rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach (pkt 3)., Pozostałe, szczegółowe warunki związane z korzystaniem z sieci...