Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 915/14 - Wyrok NSA z 2014-07-17

listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 listopada 2013...
2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej: stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, stwierdził, że zaskarżona...

II SA/Sz 671/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-28

[...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona...
[...] z dnia [...]r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 450). Podstawę prawną...

I OSK 70/19 - Wyrok NSA z 2021-12-15

w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. nr XXII/205/16 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku...
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej., Wyrok...

I SA/Wa 480/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę. Rada Miejska w T. uchwałą z dnia [...] lutego 2003 r...
. nr [...] ustaliła stawkę procentową do naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości [...]% różnicy wartości nieruchomości...

II SA/Bk 38/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-04

w Augustowie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń...
nr LI/501/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania...

III SA/Po 406/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-16

[...] nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę /-/ M. Ławniczak /-/ M. Kosewska /-/ B...
września 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr 230/XXVII/2000 dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury...

II SA/Sz 953/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-28

ze skargi Ł. P. na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...
I. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

I OSK 1665/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

. nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 maja 2010 r...
procentowej opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu tego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny przytoczył następujący stan faktyczny i prawny sprawy:, Uchwałą z dnia [...] lutego...

II SA/Wr 279/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

której będzie budżet Miasta O. (§ 2 uchwały). W przepisie § 3 uchwały postanowiono, że stawka opłaty adiacenckiej wynosi 50% wzrostu wartości nieruchomości wydzielonych...
w wyniku scalenia i podziału w stosunku do nieruchomości dotychczas posiadanych. Ustalono termin zapłaty opłat adiacenckich do dnia 31 grudnia 2017 r. W § 6 wskazano...

I OSK 25/06 - Wyrok NSA z 2006-03-03

Szczecina z dnia 25 października 2004 r. Nr XXVII/562/04 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
uchwały Rady Miasta Szczecina z 25 października 2004 r. nr XXVII/562/04 w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Wyrok ten został wydany...
1   Następne >   +2   +5   +10   14