Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 461/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

budowy sieci organy gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci), albo też mogą zarządzić przeprowadzenie referendum w sprawie...
przynajmniej części kosztów budowy sieci organy gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci), albo też mogą zarządzić przeprowadzenie...

IV SA/Wa 3022/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

opłata adiacencka, o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (por. wyrok NSA z 9 listopada 2011 r., II OSK 1671/11...
ponoszenia opłaty za wydanie warunków technicznych (Rozdział V, § 20 pkt. 6 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ustanowionego na podstawie § 1 zaskarżonej...

II SA/Bk 146/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-25

ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące opłat adiacenckich. Przypomnieć należy, że jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat...
obowiązku ponoszenia kosztów odbioru przyłącza nieruchomości do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i w konsekwencji ustanowienie ww. opłat w § 13 ust. 5 uchwalonego...

IV SA/Wa 2325/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-17

uczestnictwa właścicieli nieruchomości w kosztach budowy infrastruktury technicznej regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące opłat adiacenckich. Stanowisko...
ustawowego upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego i ustalenie bez podstawy prawnej:, - w § 1 uchwały opłaty dla właścicieli nowych budynków za przyłączenie...